www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2009

konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2009

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 30.9. - 2.10.2009

Bližš informace: Zdenka.Gregorova@law.muni.cz


Sdělení k tvrzením v médiích o posudcích ÚSP

1. Expertizní činnost spočívající ve zpracování stanovisek a posudků je tradiční a neoddělitelnou složkou činnosti jakékoliv veřejné vědecké instituce, nejen ve společenskovědní oblasti, jako je právní věda.

2. Tato expertizní činnost je obvyklá v institucích domácích i zahraničních, a v případě právní vědy lze v této expertizní činnosti spatřovat jeden z aplikovaných výsledků, ať už jde o expertizy týkající se platného práva či expertizy de lege ferenda, anebo vyslovující se k interndisciplinárním otázkám.

3. Posudky v ÚSP jsou zpracovávány podle interních pravidel, a to pouze na základě požadavku, který může podat jakákoliv osoba nebo orgán. Stejně tak může tato osoba požádat nejen ÚSP, ale i kteroukoliv jinou instituci z oblasti právní vědy, universitního i neuniversitního typu, soukromou nebo veřejnou. S ohledem na množství těchto dalších institucí v ČR nemůže být ÚSP údajným "monopolním" zpracovatelem právních posudků pro potřeby státu.

4. Posudky jsou zpracovávány v obecné rovině, a nikdy nejsou např. návrhem podání nebo právního úkonu v konkrétní právní věci. Vyjádřené právní názory zpracovatele mají z povahy věci povahu soukromého výkladu, který není v žádném směru závazný. To je nutné odlišovat od výkladu práva prováděného orgány státu, na prvním místě soudy, jedině tento výklad je totiž způsobilý mít právní následky.

5. Výroky publikované v současné době ve sdělovacích prostředcích se jeví jako hrubě zkreslující a zavádějící, pokud vzbuzují dojem, že právní názory ÚSP mají nějak přímý nebo determinující vliv na rozhodování orgánů ČR v jakékoliv právní otázce.

listopad 2009


Mezinárodní konference

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní spolupráce a v souladu s tradicí pořádá

ve dnech 5. - 6.11.2009 v Zámeckém hotelu Třešť mezinárodní konferenci, tento rok na téma

Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru, právní a ekonomické aspekty.

Srdečně Vás na konferenci zveme.

Přihlášku naleznete zde

Konferenční poplatek činí 1.600,- Kč bez ubytování.                                          Bližší informace tel. 221990711 nebo akce@ilaw.cas.cz.

Program:

Čtvrtek 5. 11. 2009

 

8.00 – 10.00 hod. Příjezd, prezentace a ubytování účastníků konference

10.00 – 12.30 hod. Zahájení konference

K cílům a výsledkům řešení projektů výzkumu k právní a ekonomické problematice PPP

                    JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. / FPR ZČU v Plzni

K teoretickým otázkám PPP (základní požadavky na smlouvy o PPP, vztah PPP k privatizaci, přednosti a rizika PPP, PPP – náležitost veřejného nebo soukromého práva, vývojové tendence a perspektivy PPP)

                    JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Možnosti a obsah změn právního prostředí PPP

                    JUDr. Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra MMR

Nedostatky a rizika současné právní úpravy PPP

                    JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, MMR

Spolupráce se soukromým sektorem z hlediska kompetence územní samosprávy

                    JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v.i.

Diskuse

 

12.30 – 14.00 hod.Oběd

 

14.00 – 15.30 hod.

PPP ve světle práva Evropské unie a jeho důsledky pro vnitrostátní právo

                    JUDr. Jan Malíř, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Hospodářský potenciál obcí a měst pro vypracování společných projektů se soukromým sektorem

                    doc.Ing. Petr Toth, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Role a motivace veřejnoprávních subjektů a organizací soukromého sektoru při přípravě a realizaci projektů PPP

                    Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Sociální a sociologické aspekty rozvoje PPP projektů

                    PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., VŠE Praha , Katedra regionálních studií

Infrastruktura a ekonomický růst

                    Ing. Jan Čadil, Ph.D., UNICORN College, VŠE v Praze

 

Diskuse

 

15.30 – 16.00 přestávka na kávu

 

16.00 – 17.30 hod.

Výsledky průzkumu přípravy a realizace projektů PPP na úrovni krajů a statutárních měst

                    Ing. Jiří Hegner, CSc.  a spolupracovníci, Katedra veřejné správy FPR ZČU

Sociální důsledky spolupráce a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

                    doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Municipální PPP projekty a veřejná podpora

                    JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska & Partneři

Typologie a stratifikace projektů PPP, konkrétní případy realizace

                    JUDr. Miroslav Kalný, FPR ZČU Plzeň, Katedra veřejné správy

Zjištění bariéry brzdící větší uplatnění PPP v praxi

                    JUDr. Dominik Kříž, FPR ZČU Plzeň, Katedra veřejné správy

Diskuse

 

19.00 hod. večeře

 

Pátek 6. 11. 2009

9.00 – 10.30 hod.

Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru, právní a ekonomické aspekty v Polsku

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

Problematika PPP v maďarskom právnom poriadku

                    Dr. Gyula Koi, Ph.D.,  Ústav právních věd Maďarské akademie věd

Dr. Ivan Halász, Ph.D., Ústav právních věd Maďarské akademie věd

Přísliby a limity PPP v pojetí New Labour

                    Petr Witz, FSV UK

Diskuse

 

10.00 – 11.00 hod. coffebreak

 

11.00 – 12.00 hod.

PPP v pohledu zastupitelů českých měst a obcí

                    Dr. Dan Ryšavý, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc

Vztah účetní reformy v oblasti veřejných financí ke spolupráci a partnerství veřejného a soukromého sektoru

                    JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vyhodnocení informací poskytnutých orgány veřejné správy

                    Mgr. Jan Lego, FPR ZČU, Plzeň, Katedra veřejné správy

Další dodatečně přihlášené příspěvky

Závěrečná diskuse a ukončení konference

 

12.30 hod. oběd


Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

se v tomto roce uskuteční ve dnech 2. - 8.11.2009.

V rámci Týdne se uskuteční Dny otevřených dveří ÚSP ve dnech 2.11. v 13.00-16.00 hod a 3.11. v 10.00-15.00 hod. Prezentována bude vědecká činnost pracoviště a krátké přednášky na téma sportovního práva, medicínského práva, mezinárodního práva. Pro bližší informace nás kontaktujte ilaw@ilaw.cas.cz

Podrobný program pro celou AV ČR včetně časového harmonogramu naleznete na www.tydenvedy.cz.


obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Karoliny Adamové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR, koná

dne 18. září 2009 v 13.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: "První česká federativní ústava z roku 1619".

Oponenti:

prof. dr.h.c. JUDr. Karel Malý, DrSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.


Mezinárodní workshop

Eszterházy Károly College Eger ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, Instytutem spraw publicznych Warszawa, Research Institute of Ethnic and National Minorities of the Hungarian Academy of Sciences Budapest a Centrem pro evropské a severoatlantické záležitosti Bratislava

koná dne 15.6.2009 ve svém Lyceu, Eszterházy tér 1, Eger

workshop na téma "The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy".

Workshop se uskuteční v rámci společného stejnojmenného projektu podporovaného Visegrádským fondem.


Ocenění

Dne 21.5.2009 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 24 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Ján Matejka, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.


Medaile

Předseda Akademie věd ČR prof. V. Pačes předal dne 17. března 2009 u příležitosti významného životního jubilea 

JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc.

Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách.

Fotografie ze slavnostního předání zde


obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR, koná dne

středa 15. dubna 2009 v 14.00 hod v místnosti č. 117, I. patro, Právnická fakulta UK, nám. Curierových 7, Praha 1.

Název disertace: "Evropské mezinárodní právo soukromé".

Oponenti:

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.


přednáška

Ústav státu a práva AV  ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku s diskusí na aktuální téma

"Politická situace v Izraeli", kterou povede prof. Frederick Lazin (University of California).

Přednáška se uskuteční v pátek 13.2.2009 v 13.00 hod v zasedací síni v 7. patře.  (Jednacím jazykem je angličtina.)


Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v "Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR":

Lego, J. - Louda, T. (eds.): Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Adamová, Karolina: První česká federativní ústava z roku 1619.

Podrobnosti viz sekce Publikace ÚSP.