www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".


Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka.

Požadujeme:

 • probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.),
 • aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka,
 • vědecko-organizační schopnosti,
 • zaměření zejména na výzkum otázek:
  • korporátního práva,
  • soukromoprávních deliktů,
  • medicínského práva a bioetiky,
  • práva ve vztahu k ochraně veřejného zájmu,
  • soudnictví ve vztahu k právu a ke společnosti,
  • vztahu práva a technologií, právního jazyka a informatiky,
  • filozofických a metodologických základů vědeckého poznávání práva,
  • teorie globálních a lokálních konfliktů a otázek teritoriální integrace,
  • právní komparatistiky,
 • zkušenosti s prací na grantových projektech, aktivní účast na mezinárodních konferencích, případně články v recenzovaných nebo impaktovaných zahraničních časopisech vítány.

Nabízíme:

 • možnost podílet se na celkovém rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů,
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka,
 • podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka,
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu na níže uvedené adrese (v listinné a současně i v elektronické podobě) nejpozději do dne 12. 8. 2016 do 12.00 hod.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18,
116 00  Praha 1
E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.


DISKUSE

SVOBODA, DETERMINISMUS A ODPOVĚDNOST

V rámci 10. ročníku "Evropského festivalu filosofie" se bude konat
diskuse odborníků z FF MU a AV ČR (členové týmu projektu Svoboda a odpovědnost, Strategie AV 21)
o svobodě, determinismu a mravní a právní odpovědnosti za své jednání.

Datum a místo konání:
8.6.2016
Velké Meziříčí, Jupiter club (velký sál), 17:00

Moderátor:
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Diskutující:
PhDr. David Černý, Ph.D.
JUDr. Adam Doležal, LL.M.
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.


WORKSHOP

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR

pořádá odborný workshop na téma

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY PŘI USMRCENÍ

Datum a místo konání:
10.6.2016
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Program:

9:45 Registrace

10:00 - 10:50
Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení v rakouském právu
Hon.- Prof. Dr. Karl-Heinz Danzl
předseda senátu Nejvyššího soudu Rakouska

11:00 - 11:30
Výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky

Přestávka.

12:00 - 12:30
Kritéria pro stanovení výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR

12:30 - 13:00
Mimosoudní odškodňování újmy při usmrcení

Mgr. Daniel Míka
ředitel úseku likvidace pojistných událostí,
Česká kancelář pojistitelů

Moderátor: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.


MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach,Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV

pořádá

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUM
PRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

Termín: 26.10. - 28.10.2016

Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V.

Překrásný nový svět nebo ostrov?

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 8. - 10. června 2016 v prostorách
Louckého kláštera ve Znojmě.

Zaměření:

Budeme žít ve světě, který popsal Aldous Huxley ve svých románech, nebo se uzavřeme světu a budeme doufat, že přežijeme na ostrovech? Na země V4 lze pohlížet jako na lokalitu, která reaguje na globální problémy současnosti specifickým způsobem. Extrémní nárůst nerovnosti, nerespektování mezinárodního práva, rozpory mezi státy a jejich společenstvími, otevřené a hybridní války, mediální manipulace, tvorba simulaker a hyperrealit, masivní likvidace životního prostředí, negativní dopady globalizace, neschopnost mezinárodních institucí tyto problémy řešit atd., to vše klade zásadní otázky, kam vlastně naše civilizace směřuje. Jakou roli v této situaci hraje právo a je ve svém tradičním pojetí vůbec schopno nějakou roli hrát? Nezměnil se už homo sapiens sapiens na homo economicus? Mají vůbec takové pojmy jako demokracie, spravedlnost, rovnost a svoboda v dnešním světě nějaké místo, nebo budeme asistovat jejich postupnému opouštění? Jsme přesvědčeni, že tyto pojmy smysl mají a má cenu je bránit, slovy Bernarda Bolzana na každém místě a v každém čase. K evropským tradičním hodnotám patří mimo jiné schopnost postavit se kriticky k vlastnímu vidění světa. Je to první krok k možné nápravě. V tomto duchu přivítáme všechny příspěvky, které se otevřeně postaví k těmto výzvám a pokusí se navrhnou možná opatření. Konference je sice primárně zaměřena na země V4, ale obecnější formulaci problémů nic nebrání. Příspěvek na konferenci není nikterak oborově omezen. Předpokládá se jeho přednes v délce 10 minut tak, aby mohl být ke každému vedena diskuse. Plné znění příspěvků bude publikováno v tištěném recenzovaném sborníku. Předsedající každého panelu připraví stručnou zprávu, která bude publikována jako úvod k jednotlivým kapitolám sborníku.
Přihlášení příspěvků na konferenci zasílejte organizačnímu výboru na níže uvedenou adresu do 30. 4. 2016.

Jednací jazyky:
čeština, slovenština, polština, maďarština a angličtina.
Příspěvky do sborníku: čeština, slovenština a angličtina.

Kontaktní adresy:
Organizační výbor: JUDr. Helena Jermanová, email: jermanov@ktp.zcu.cz
Obsahové otázky: doc. JUDr. František Cvrček, CSc., email: cvrcek@ilaw.cas.cz
Mgr. Petr Agha, LL.M, PhD., email: agha@ilaw.cas.cz

Navrhované tématické okruhy (definitivní program bude uzpůsoben podle témat jednotlivých příspěvků)
1. Filosofickoprávní a obecné otázky teorie práva
2. Legislativa a tvorba práva v zemích V4
3. Ústavní soudnictví a konstitucionalismus
4. Obecné soudnictví, státní zastupitelství a policie
5. Nové jevy v zemích V4 (rekodifikace, nové instituty atd.)
6. Státní správa a samospráva, rekonstrukce státu ( samostatný workshop)
7. Menšiny, migrace a problémy integrace
8. Politické strany a občanská společnost
9. Výuka práva a výzkum

Přihlášky na konferenci (vystoupení s příspěvkem nebo účast) podávejte nejpozději dne 31. 5. 2016 elektronicky na adrese:
http://fpr.zcu.cz/metamorfozy2016

Konferenční poplatek ve výši 2.500,- Kč prosím uhraďte do 31. 5. 2016
Č.ú. 4811530257/0100 v.s. 324004 (do pozn. uveďte jméno účastníka)

Pro účastníky je rezervován hotel Bermuda http://www.hotelbermuda.cz/
Další možnosti ubytování: www.ubytovani-znojmo.cz

Informace pro platby ze zahraničí:

Methods of Payment:
Beneficiary: Zapadoceska univerita v Plzni, Univerzitni 8, 30614 Plzen, Czech

Bank transfer to: Komerční banka (SWIFT address KOMBCZPPXXX)
KB, a.s.
Na Prikope 33/cp 969
11407 Praha 1, Czech

KB account number 4845500267/ EUR
IBAN format of KB account CZ0401000000004845500267
Bank Code: 0100