www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2005

Cyklus kolokvií k návrhu obč.zák.

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

pořádá

 

Cyklus kolokvií k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

 

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

 

 

Datum konání:

- každé poslední pondělí v měsíci roku 2006 (mimo měsíce červenec a srpen),

- vždy od 14.00 hod.

 

Místo konání:

- zasedací místnost ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1,  7. patro.

 

Obsah každého kolokvia:

úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky

 

Témata kolokvií:

1)         30. ledna 2006 - Myšlenkový základ a hlavní zásady stavby nového občanského zákoníku.

 

2)         27. února 2006 - Člověk jako subjekt práva. Jeho právní status. Ochrana práv člověka.

 

3)         27. března 2006 - Právní postavení nezletilého.

 

4)         24. dubna 2006 - Vlastnické právo.

 

5)         29. května 2006 - Vybrané otázky obecných institutů obligačního práva.    

 

6)         26. června 2006 - Kupní smlouva. Smlouva o dílo.  

 

7)         25. září 2006 - Dědické tituly.

 

8)         30. října 2006 - Odkaz jako nový institut dědického práva.

 

9)         27. listopadu 2006 - Zástavní právo.    ZMĚNA!

 

10)       11. prosince 2006 -  Manželské majetkové právo.    ZMĚNA!

 

Upřesněný program kolokvia včetně přednášejících bude s časovým předstihem zveřejňován na webových stránkách ÚSP AV ČR www.ilaw.cas.cz.

 

Účast:

volná (dle kapacity zasedací místnosti) - je nutné se s předstihem přihlásit u koordinátorky:

JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 718

 

Přihlášku na vystoupení s vlastním příspěvkem zašlete alespoň 1 měsíc před konáním vybraného kolokvia.

 

Text návrhu obč. zák. naleznete na serveru Juristic http://server.juristic.cz/

Věcný záměr návrhu obč.zák. http://zcu.juristic.cz/download/rekodifikace/obcan/vec.rtf

 


Pocta

V  rámci konání workshopu "Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice" se dne 22. listopadu 2005  v ÚSP uskutečnila

prezentace sborníku Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice,

který byl vydán ÚSP AV ČR a FPR ZČU v Plzni v nakladatelství Aleš Čeněk jako pocta vědeckému pracovníkovi

JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc.

Odkaz: www.alescenek.cz


Cena ministryně za výzkum

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předala dne 10. listopadu 2005 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v roce 2005

věděckému pracovníkovi ÚSP AV ČR

doc. JUDr. Josefu Blahožovi, DrSc. 

Cena je udělována jako ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).


Dny otevřených dveří

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost v 7. patře
Datum a doba otevření: 8. – 9. 11. 2005, 14:00–16:00 h

Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz - u skupiny nad 8 osob je nutné se objednat předem

TÉMATA EXKURZÍ:

  • Prezentace činnosti ústavu, informace o vědeckém výzkumu v oblasti právní vědy;
  • Publikační činnost pracovníků a prezentace časopisu Právník;
  • Databáze budované Střediskem vědeckých informací.
Vždy v 15:00 hod cca 20 minut trvající přednáška s následnou diskuzí zabývající se některým ze zajímavých projektů řešených v ÚSP AV ČR (např. právní odpovědnost v medicíně, právní informatika a projekt LOIS).

Upozorňujeme, že v rámci besed nelze očekávat právní poradenství; ústav se nezabývá advokátní činností a ve specifických kauzách neposkytuje právní pomoc.


mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce pořádá

workshop s mezinárodní účastí na téma

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice,

který se koná ve dnech 22.- 23. listopadu 2005 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

 

Program:

 

22. listopad 2005

 

  1. blok Obecné a průřezové otázky reformy a modernizace veřejné správy

9.00 hod

JUDr. Jaroslav Zachariáš,CSc., úvodní slovo ředitele Ústavu státu a práva AV ČR

 

9.10      hod

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy

„Aktuální otázky reformy veřejné správy.“

 

9.30      hod

JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„K otázkám transformace a modernizace veřejné správy.“

 

9.45    hod

JUDr. Peter Kukliš, CSc., Národní rada Slovenské republiky, ředitel odboru

„Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike.“

 

10.00 hod

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

„Otázky polské reformy veřejné správy.“

 

10.15 – 10.30 hod       přestávka

 

10.30 hod

JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU v Plzni

„K některým problémům reformy územní veřejné správy v České republice ve světle výzkumu.“

 

10.45    hod

JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR

„Co soudí krajské elity o novém krajském zřízení v České republice.“

 

11.00  hod

Ing. Peter Berčík, PhD., Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

„Od reforiem formy k reformám kvality.“

 

11.15 hod

doc. JUDr.Taisie Čebišová, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

„Evropské trendy ve vývoji služebních poměrů ve veřejné správě.“

 

11.30 – 12.00 hod  diskuse

 

12.00 – 14.00 hod      

křest sborníku „Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice“ k poctě JUDr. J. Grospiče, CSc., vědeckého pracovníka ÚSP AV ČR

 

14.00 hod

JUDr. Karel Svoboda, CSc.,Vysoká škola ekonomická v Praze

„Problémy právní úpravy statutu územních samosprávných celků.“

 

14.15 hod

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Ing. Petra Olšová, Vysoká škola ekonomická v Praze

„K některým otázkám pravomoci obcí vydávat obecně závazné vyhlášky.“

 

14.30 hod

Ing. David Špaček, Ekonomicko-správní  fakulta MU v Brně

„Princip otevřenosti veřejné správy: význam jeho realizace, koordinace a průběžného monitoringu.“

 

14.45 hod

JUDr. Marek Starý, PhD., Paed.Dr. Václav Netolický, Vysoká škola finanční a správní

„K dozoru nad činností samosprávných korporací: historie, stav, perspektivy.“

 

15.00 hod

JUDr. PhDr. Antonín Komenda,PhD., Právnická fakulta UP Olomouc

„Blended learning ve veřejné správě, k otázkám nových vzdělávacích technologií.“

 

15.15    hod

Ing. Pavel Princl, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Vliv informačních a komunikačních technologií na procesní změny ve výkonu veřejné správy.“

 

15.30 – 17.00    diskuse

 

 

23. listopad 2005

 

2. blok Finanční a materiální zdroje obcí a institucionální a finanční zabezpečení spolupráce a sdružování obcí. Úloha územní samosprávy v regionálním rozvoji

 

9.00 hod

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., náměstek ministra pro místní rozvoj

„Aktuální otázky regionálního rozvoje.“

 

9.15 hod

Ing. Petr Toth, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Zdroje a nástroje  rozvoje měst a obcí.“

 

9.30    hod

PhDr. Zdenka Vajdová, Sociologický ústav AV ČR

„Spolupráce obcí - jedna ze strategií lokálního rozvoje:anketa ve svazcích obcí.“

 

9.45    hod

Ing. Zuzana Trhlínová, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Finanční autonomie obcí v mezinárodním srovnání.“

 

10.00 hod

Dan Ryšavý, Ph.D., FF UP v Olomouci

„Problémy institucionálního a finančního zabezpečení spolupráce a sdružování obcí.“

 

10.15 hod

JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR

„Význam státní pokladny v modernizaci veřejné správy.“

 

10.30 - 10.45 hod       přestávka

 

10.45    hod

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.“

 

11.00  hod

JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„Regionální rady, jejich problémy a perspektivy řešení.“

 

11.15  hod

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Fakulta právnická ZČU v Plzni

„Komunikační strategie územní samosprávy v regionálním rozvoji.“

 

11.30 hod

JUDr. Marie Widemannová,  Magistrát hl.m. Prahy

„Regionální rozvoj: současné zkušenosti a perspektivy strukturálních fondů v ČR.“

 

11.45 hod

Ing. Petr Halouzka

„Poznatky z průzkumu financování vybraných města a obcí.“

 

12.00 hod

Ing. Jan Čadil, Vysoká škola ekonomická v Praze

„Modelování optimální velikosti měst a klastrů.“

  

12.00 – 13.30  hod      diskuse, závěr workshopu

 

Jednacím jazykem je čeština, slovenština a polština. Jednotlivé příspěvky budou publikovány ve sborníku.

Odborný garant: JUDr. Jiří Grospič, CSc.; JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Bližší informace: JUDr. L. Vostrá   vostra@ilaw.cas.cz


Přednáška

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s PF UK v Praze

si Vás dovolují pozvat na přednášku spojenou s diskusí na téma

Right of asylum in Europe in the age of international terrorism.

Přednášející: Dr. Federico Lenzerini (Researcher in International Law, Universitá degli studi di Siena).

Přednáška se koná ve středu 12. října 2005 v 16.00 hod v budově Právnické fakulty UK v Praze, I. patro, místnost č. 117.

Pořadatelé: JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (předseda ČSMP), JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (předseda České odbočky ILA), prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK)


Mezinárodní konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

PRACOVNÍ PRÁVO 2005 - Skončení pracovního poměru

která se koná ve dnech 5. - 7. října 2005 v kongresovém zařízení AV ČR Zámecký hotel Třešt

Základní zaměření jednání:

1. Skončení pracovního poměru - hodnocení právní úpravy a výhledy de lege ferenda.  prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., PF UK v Praze

2. Skončení pracovního poměruve světle mezinárodní a evropské právní úpravy. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PF MU v Brně

3. Skončení pracovního poměru ve světle judikatury. Nejvyšší soud ČR

4. Judikatura Evropského soudního dvora. prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., PF TU Trnava

----

Konferenční poplatek činí 900,- Kč a zahrnuje stravování a sborník materiálů z konference. Po potvrzení účasti na níže uvedenou adresu Vám bude zaslán počátkem září podrobný program konference a podklady pro zaplacení konferenčního poplatku. 

Bližší informace: doc. JUDr. Z. Gregorová, CSc., PF MU v Brně, Veveří 70, 611 80 Brno, gregor@law.muni.cz


pocta

V červnu t.r. oslavil předseda Vědecké rady ÚSP AV ČR

prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc.

dvě významná jubilea - 75. narozeniny a 50. let své vědecké práce v Ústavu státu a práva. 

U této příležitosti vydal ÚSP v nakladatelství Aleš Čeněk sborník Pocta Antonínu Kandovi.

Odkaz: www.alescenek.cz

 

 


Ústav státu a práva AV ČR u příležitosti 50. výročí svého založení pořádal

Setkání pracovníků právnických knihoven v ČR a SR

které se uskutečnilo dne 22. června 2005 od 10.00 hod v zasedací místnosti , 7. patro

Program:

9.30 - 10.00 hod     prezence účastníků

10.00 - 10.30 hod   Zahájení - ředitel JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., vedoucí SVI ÚSP AV ČR PhDr. Jarmila Čermáková

10.30 - 12.00 hod   Přednáška JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. "Národní třída č. 18 v žurnalistice a vědě"

12.00 - 13.00 hod   přestávka

13.00 - 15.00 hod   Právnické knihovny v roce 2005 a jejich aktuální problémy +  diskuse

Bližší informace: PhDr. J. Čermáková, jcermak@ilaw.cas.cz


Program slavnostního kolokvia konaného u příležitosti 50. výročí ÚSP AV ČR

 

Evropské dilema - Smlouva o Ústavě pro Evropu

 

dne 15. června 2005, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro

 

 

9.30 – 10.00 hod            prezence účastníků

 

Místnost č. 206

 

10.00 –11.30 hod

Zahájení

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

 I. Návrh smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu - nový prostor pro efektivní regulaci?

Moderující: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

JUDr. Pavel Zářecký, CSc., ministr vlády a předseda Legislativní rady vlády

Ing. Martin Jahn, M.B.A., místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj

 II. Zásada subsidiarity – výzva pro národní parlamenty

Moderující: JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR a Vědecká rada ÚSP

Ing. Pavel Svoboda, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

Jiří Oberfalzer, místopředseda výboru pro evropské záležitosti EU Senátu ČR

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR

JUDr. Jiří Georgiev, Kancelář Senátu ČR

  Diskuse

 

11.30 – 11.45 hod            přestávka

 

11.45 – 12.30 hod

III. Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Moderující: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze

Martin Kavěna, LL.B., B.C.L., Parlamentní institut PSP ČR

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

  Diskuse

 

12.30 -13.30 hod      polední přestávka

            12.30 – 13.00 hod            prezentace sborníku „Pocta Antonínu Kandovi“  (viz místnost č. 205)

 

13.30 – 14.30 hod

IV. Občanská dimenze Evropské unie

Moderující: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., předseda Ústavního soudu Slovenské republiky

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

Dr. Ivan Halász, PhD, Ústav právních věd, Maďarská akademie věd

 Diskuse

 

14.30 – 15.00 hod             přestávka

 

15.00 – 16.00 hod

V. Proces ratifikace a její ústavně právní aspekty?

Moderující: JUDr. Vladimír Balaš, Ústav státu a práva AV ČR

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta UK v Praze a Právnická fakulta ZČU v Plzni

JUDr. Jan Bárta, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky

PhDr. Petr Kolář, PhD., Parlamentní institut PSP ČR

 Diskuse

 

16.00 – 17.00 hod

VI. Smlouva o Ústavě pro Evropu a jednotlivé oblasti aplikace práva EU

Moderující: JUDr. Michal Šejvl, Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

Mag. Dr. iur. Bedanna Bapuly, EIF, Rakouská akademie věd

JUDr. Milan Hulmák, Právnická fakulta ZČU v Plzni

 Diskuse

 

Závěrečná diskuse

 

 

Místnost č. 205

 

10.00 – 17.00 hod

Prezentace publikační činnosti pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR

Prezentace časopisu Právník

Prezentace českých právnických nakladatelství Aleš Čeněk, ASPI, C.H.Beck a Linde Praha

 

12.00 - 12.30 hod            Prezentace sborníku „Pocta Antonínu Kandovi“

17.00 – 20.00 hod           Slavnostní raut

 

 

Bližší informace: JUDr. L. Vostrá


Ústav státu a práva Akademie věd ČR

ve spolupráci s Parlamentním institutem PSP ČR a Právnickou fakultou ZČU v Plzni

 Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu - pro a proti

(právní aspekty)

 

Sympozium se konalo dne 12. května 2005 od 9.30 hod

v zasedací místnosti v 7. patře ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1

 

 Program:

Proč „ústava“

Úvodní slovo – JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Právnická fakulta UK v Praze, Ministerstvo zahraničních věcí

 

Evropská unie států (Změní ústavní smlouva postavení členských států?)

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta ZČU v Plzni

Martin Kavěna, LL.B., B.C.L., Parlamentní institut PSP ČR

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Akademie věd ČR

Diskuse

 

Evropská unie občanů (Změní ústavní smlouva postavení občanů?)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., místopředseda Ústavního soudu ČR

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta UK v Praze

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

 Diskuse

 

Evropská unie flexibilní (Jsou brzdy a motory integrace dostatečně silné?)

JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR

JUDr. Jiří Georgiev, Kancelář Senátu ČR

Diskuse

 

Proces ratifikace (Referendum nebo parlament?)

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

JUDr. Vladimír Balaš, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut PSP ČR

Diskuse

Závěrečná diskuse

 

Odborný garant: JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

 

bližší informace: JUDr. L. Vostrá (vostrailaw.cas.cz)


Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů.

Termín: Školitel: Téma:

23. května 2005

JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.

Svět Hobbesův nebo svět Kantův? (jedno z témat amerického neokonzervatismu)bližší informace: JUDr. L. Vostrá


Moot court 2005

soutěž konaná v rámci projektu Národního vzdělávacího fondu

 

 „Právní aspekty různých druhů diskriminace v EU a ČR“ financovaného Evropskou komisí ve spolupráci s Úřadem vlády

 

Místo konání: Okresní soud Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň

Datum konání: pondělí 9. května 2005 od 9.15 hod

 

bližší informace JUDr. Ján Matejka, matejka@ilaw.cas.cz

 


 

Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů.

Termín: Školitel: Téma:
17. ledna 2005 JUDr. Jan Bárta, CSc. vybrané otázky veřejného práva
17. února 2005 JUDr. František Cvrček, CSc.

základní výzkum, metody, právní jazyk

21. března 2005

28. dubna 2005

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

 

rekodifikace českého občanského práva (teoretické a praktické otázky)

právní komparatistika na příkladu ústavního soudnictví

 

bližší informace: JUDr. L. Vostrá


Mezinárodní sympozium - Praha 2004

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ústavem práva Polské akademie věd a Ústavem štátu a práva Slovenské akademie věd pořádal ve dnech 29. – 30. listopadu 2004 v zasedací místnosti budovy sympozium na téma "Aktuální otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice".

Přednášené příspěvky byly zaměřeny především k metodickým a technickým otázkám legislativy, vybraným legislativním otázkám reformy veřejné správy a úřednického práva, ke kodifikaci práva životního prostředí a k problematice kompatibility národního práva s právem ES/EU v podmínkách členství země v EU. Tematický okruh sympozia tím však nebyl uzavřen.

· Program sympozia

· Fotografie ze sympozia