www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2006

obhajoba disertace DSc.

Veřejná obhajoba disertace doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc. (Právnická fakulta UK) Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnost

se v souladu se Směrnicí AR AV ČR č. 3/2003, pravidla o udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR, koná

                                                                       pátek 15. prosince 2006 v 10.30 hod.

 

Obhajoba se uskuteční v zasedací síni Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Oponenti:                   prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

                                  prof. JUDr. Mahulena Hofmann, CSc.

                                  JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

 

Doktorská disertační práce je uložena v knihovně Ústavu státu a práva AV ČR.


10. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 10. kolokviu dne 11.12.2006 na téma  Manželské majetkové právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

 

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

 

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


konference

Ústav státu a práva AV ČR pořádá v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce s ústavy právních věd Slovenské akademie věd, Polské akademie věd, Maďarské akademie věd a Ruské akademie věd a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Fakultou právnickou ZČU v Plzni konferenci na téma

 

Územní samospráva v České republice a Evropě.
Její problémy a perspektivy v XXI. století.

 

Konference se koná ve dnech 20. - 21. listopadu 2006 v zámeckém hotelu Třešť - Středisko společných činností Akademie věd ČR, Třešť.

 

Součástí programu konference bude i slavnostní prezentace sborníku příspěvků pod názvem "Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice", které byly předneseny na workshopu pořádaného ÚSP AV ČR ve dnech 22.-23.11.2005 v Praze.

 

Předmětem jednání konference budou zejména problémy a výhledy samosprávy ve světle:

-         správní vědy a správního práva,

-         ekonomie, regionalistiky, financování a rozpočtování, místních popř. regionálních daní,

-         sociologických výzkumů,

-         personálního rozvoje a zvyšování kvalifikace úředníků,

-         vývoje správní reformy a územní samosprávy v České republice,

-         vývoje správní reformy a územní samosprávy v Maďarské republice,

-         vývoje správní reformy a územní samosprávy v Polské republice,

-         vývoje správní reformy a územní samosprávy v Ruské federaci,

-         vývoje správní reformy a územní samosprávy ve Slovenské republice,

-         komparace vývoje státní správy a samosprávy v západoevropských zemích a podnětů z toho vyplývajících,

-         modernizace veřejné správy a uplatňování jejich prostředků včetně využívání informační a komunikační technologie a zavádění e-governmentu,

-         institucionalizace a uplatňování forem přímé demokracie v územní samosprávě,

-         zkušeností, poznatků a podnětů Svazu měst a obcí a Asociace krajů v České republice,

-         vztahu státní správy a územní samosprávy k neziskovým organizacím.

 

Jednacími jazyky jsou jazyk český, slovenský, polský a ruský. Simultánní překlad není zajištěn.

 

PROGRAM

Pondělí 20. listopadu 2006

 8.30 - 10.00 hod         registrace účastníků, ubytování

 

10.00 - 11.45 hod      

Uvítání účastníků konference

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

 

Úvodní projevy:

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina a zástupce Asociace krajů ČR 

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj, MMR ČR 

 

I. blok: K obecným, právním a sociologickým problémům územní samosprávy

 JUDr. Dušan Nikodým, CSc., ředitel Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd

 

prof. Jurij L. Šulženko, DrSc., zástupce ředitele Ústavu státu a práva Ruské akademie věd

 

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

 

Dr. Ivan Halász, PhD, Ústav právních věd Maďarské akademie věd

 

 11.45 - 12.00 hod       přestávka

 

 12.00 - 13.15 hod

 prof. Natalia J. Chamaneva, DrSc., Ústav státu a práva Ruské akademie věd

 

JUDr. Peter Kukliš, CSc., Ústav státu a práva Slovenské akademie věd

Některé problémy územní samosprávy ve Slovenské republice

 

JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

K některým problémům vývoje územní samosprávy

 

JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„Dala nedala“ - ideál versus pragma aneb stav veřejného prostoru ČR po 17. letech reformy veřejné správy

 

 13.15 - 14.00 hod       oběd

  

14.00 - 16.00 hod

doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právnická fakulta MU v Brně

K souvislostem poslání územní samosprávy a podpory regionálního rozvoje

 

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Právnická fakulta UP v Olomouci

K otázce právních forem činnosti veřejné správy

 

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Samosprávy v poreformním prostředí - sociologické poznatky a úvahy

 

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta MU v Brně

České obecní zřízení a jeho vývoj po roce 2000

 

Dan Ryšavý, Ph.D., Filozofická fakulta UP v Olomouci

Etablující se regionální samosprávné elity

 

JUDr. Michal Jesenko, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích

Aktuální problémy obecní normotvorby ve Slovenské republice

 

PhDr. Peter Derevjaník, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích

Komunální referendum jako forma účasti obyvatel na správě věcí veřejných v podmínkách Slovenské republiky

 

16.00 - 16.15 hod       přestávka

 

16.15 - 18.00 hod

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., Právnická fakulta MU v Brně

K teorii a praxi veřejných ústavů zřizovaných USC

 

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

Role regionů při implementaci politiky soudržnosti v roce 2007 - 2013

 

JUDr. Vít Šťastný, Ministerstvo vnitra ČR

Právní úprava dozoru nad samostatnou a přenesenou působností USC po novele provedené zákonem č. 234/2006 Sb.

 

Mgr. Šárka Lipertová, Ministerstvo vnitra ČR

Státní dozor nad územními samosprávnými celky po „dozorové novelizaci“ českého obecního zřízení

 

Mgr. Luboš Jemelka, Ministerstvo vnitra ČR

Takzvaná dozorová novela nejen o dozoru

 

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Výdaje měst a krajů na sociální služby v roce 2004

 

Mgr. Pavel Bareš, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Realizace sociálních služeb obcí s pověřeným obecním úřadem - výsledky šetření mezi pracovníky obecních úřadů v ČR

 

Diskuse

  

Úterý 21. listopadu 2006

  

II. K otázkám rozvoje obcí a regionů a modernizaci veřejné správy

 

9.00 - 10.45 hod

doc. Dr. René Wokoun, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Management regionálního rozvoje a územní samospráva v ČR

 

JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

Veřejnoprávní aspekty problematiky strukturálních fondů

 

Mgr. Aleš Šmíd, Ministerstvo vnitra ČR

Vývoj územně správního členění státu ve vztahu k územní samosprávě v XXI. století

 

Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Ekonomicko správní fakulta MU v Brně

Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy

 

doc. PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. - RNDr. Jana Kouřilová, FP ZČU v Plzni a VŠE

Uplatnění modelů jakosti ve veřejné správě

 

Ing. Bohumila Čabanová, Fakulta právnická ZČU v Plzni

Zákon o sociálních službách z hlediska veřejné správy

 

10.45 - 11.00 hod       přestávka

 

11.00 - 13.00  hod

Mgr. Mgr. Ivo Beneda, Právnická fakulta UP v Olomouci

Hospodaření územních samosprávných celků

 

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

Daňová autonomie municipalit v ČR - současné tendence a perspektivy

 

JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR

Vztah účetnictví státu k územní samosprávě

 

Ing. Pavel Rieger, Vysoká škola ekonomická v Praze

E-government - současné problémy a výhled do budoucna

 

Mgr. Jiří Schüller, Vysoká škola ekonomická v Praze

Právní aspekty e-government

 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Decentralizace územní samosprávy - proklamace a reality

 

Diskuse

 

Závěr konference

 

Přihláška na konferenci - zde. Účastnický poplatek činí 1.600,- Kč včetně DPH a zahrnuje náklady spojené s konáním konference a stravné; nezahrnuje náklady na ubytování. Závaznou přihlášku spolu s potvrzením o úhradě účastnického poplatku, příp. s tématem a osnovou příspěvku, prosíme zaslat nejpozději do 30. října 2006 (fax 224 933 056).

Bližší informace: JUDr. L. Vostrá, akce@ilaw.cas.cz


9. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 9. kolokviu dne 27.11.2006 na téma  Zástavní právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

 

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK v Praze)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


8. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 8. kolokviu dne 30.10.2006 na téma Odkaz jako nový institut dědického práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

 

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

 

JUDr. Eva Cechlová (Notářská kancelář v Bohumíně)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


mezinárodní workshop

Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic

 

with participation of the researchers of

 Institut für Europäische Integrationsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften

and

Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences

 

and with the support of Austrian Science and Research Liaison Office Brno on behalf of the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture

 

have the pleasure to invite you to the international workshop

 

„The Application of EC Law in the Domestic Legal Orders of the Member States: Czech, Austrian and Hungarian Experience“

 

 

Date: October 27th, 2006

 

Place: Institute of State and Law, Národní 18, Praha 1, conference room, 7th floor

 

Program:

9.30 - 9.45      introductory words

 

9.45 - 10.45   

I. General and Constitutional Questions of the Judicial Application of EC Law in Austria, Hungary and Czech Republic

Bedanna Bapuly           (Institut für Europäische Integrationsforschung ÖAW)

Milan Hulmák              (Institute of State and Law CAS)

 

10.45 - 11.00  coffee break

 

11.00 - 12.15

II. General and Constitutional Questions of the Judicial Application of EC Law in Austria, Hungary and Czech Republic

Filip Křepelka (Faculty of Law, Masaryk University)

Jan Malíř                     (Institute of State and Law CAS)

 

discussion

 

12.15 - 13.00  lunch

 

13.00 - 14.00

The Citizenship of the EU and its Relationship with National Citizenships

Ivan Halász                  (Institute for Legal Studies HAS)

Michal Šejvl                 (Institute of State and Law CAS)

Pavel Hamerník           (Faculty of Law, University of West Bohemia)

 

14.00 -            14.15  coffee break

 

14.15 - 15.00

The Application of European Law in Selected Areas: Example of Medicine Law

Ágnes Dósa                 (Institute for Legal Studies HAS)

Tomáš Doležal             (Institute of State and Law CAS)

 

discussion

 

Working language: English

 

Registration: akce@ilaw.cas.cz

 

Information: JUDr. T. Doležal, dolezal@ilaw.cas.cz


konference

Právnická fakulta MU, Právnická fakulta UK, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

pořádají ve dnech 4.-6. října 2006 mezinárodní vědeckou konferenci

Pracovní právo 2006 

Téma konference: Nové zákony v pracovním a sociálním právu.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť, zařízení SSČ AV ČR

Bližší informace: gregor@law.muni.cz


7. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 7. kolokviu dne 25.9.2006 na téma Dědické tituly vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Alice Sedláková (Notářská kancelář v Brně)

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


6. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 6. kolokviu dne 26.6.2006 na téma Kupní smlouva. Smlouva o dílo. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


popularizace vědy

Dne 9. 5. 2006 pořádal Tiskový odbor Akademie věd ČR přednášku pro středoškolské studenty "Internet a právo", která se uskutečnila ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v rámci cyklu přednášek "Nebojte se vědy".
 
Přednášející: JUDr. Ján Matejka, Ústav státu a práva AV ČR
Informace: Zuzana Bukovská, TiO AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz.


5. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 5. kolokviu dne 29.5.2006 na téma Vybrané otázky obecných institutů obligačního práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Milan Hulmák (Ústav státu a práva AV ČR)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


diskusní fórum Třešť

Exekutorská komora ČR

Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 15.-16. května 2006

diskusní fórum Soudní exekuce 2006

Diskusní fórum se koná v zařízení Akademie věd ČR - Zámecký hotel Třešť.

Program:

15. května 2006

 

10.00 hod      příjezd a registrace účastníků

13.00 hod      slavnostní zahájení

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

 

13.30 - 17.00 hod   

Ústavněprávní ochrana majetku povinných osob v exekučním řízení

doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Právnická fakulta ZČU v Plzni

 

Výkon rozhodnutí a exekuce movitých věcí

JUDr. Jaroslav Bureš, soudce Nejvyššího soudu ČR

 

diskuse

 

 

16. května 2006

 

9.00 - 12.00 hod

Aktuální problémy soudních exekucí v ČR

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2, členka Republikové soudcovské rady Soudcovské unie

 

Současnost soudních exekucí na Slovensku

JUDr. Ladislav ÁGH, prezident Slovenské komory exekútorov

 

12.00 - 13.00 hod    polední přestávka

 

13.00 - 16.00 hod

Trestněprávní limity soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

 

Soudní exekutor a orgány činné v trestním řízení

JUDr. Vladimíř Plášil, člen prezidia Exekutorské komory ČR

 

diskuse


kolokvium C.E.D.E.

Ve dnech 5. – 6. května 2006 se bude v ÚSP AV ČR konat výroční kolokvium Evropské rady pro právo životního prostředí (Conseil Européen du Droit de l’Environnement – C. E. D. E.).

 

            C.E.D.E. vznikla v roce 1974 jakožto mimořádně vlivná a prestižní nevládní organizace vědeckého charakteru, sdružující nezávislé renomované právníky profesionální či zájmové ekologické orientace pocházející ze zemí EU (dříve ES). Jejím základním posláním je studium a rozvoj především komunitárního práva životního prostředí; na rozdíl od ostatních institucí podobného pracovního zaměření se velmi úspěšně snaží sehrávat doslova pionýrskou roli v rozvoji určitých oblastí řečeného právního odvětví: za dobu své existence se stala významným společenským faktorem při přijímání a následném prosazování norem komunitárního práva životního prostředí (např. pravidel fungování a aktivit společenských organizací na ochranu životního prostředí, jejich přístupy k justici, udělování tzv. ekologických známek nejen výrobkům, ale i vědeckým a technologickým činnostem aj.).

 

            Pražské kolokvium C. E. D. E. bude mimořádně významnou událostí v její historii, a to zejména též vzhledem k věcnému obsahu jednání, neboť bude jednak hodnotit činnost Rady za celých 30 let její existence, jednak zde zároveň uzavře proces svého klíčového rozšíření o členy ze všech nových států dnešní EU a redefinovat svou roli a cíle činnosti ve změněných společenských podmínkách.


4. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 4. kolokviu dne 24.4.2006 na téma Vlastnické právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš  (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Jan Pauly, CSc. (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

JUDr.  Filip Melzer, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

PhDr. Jana Girmanová (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


3. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 3. kolokviu dne 27.3.2006 na téma Právní postavení nezletilého vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová,CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

Mgr. Vendula Jabůrková (Právnická fakulta UP v Olomouci)

moderuje: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


MOOT COURT 2006

Czech National Preliminary Round

of the 2006 Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR

Datum konání: 28. února 2006

bližší informace: sejvl@ilaw.cas.cz


2. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 2. kolokviu dne 27.2.2006 na téma Člověk jako subjekt práva. Jeho právní status. Ochrana práv člověka vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Otakar Motejl (Veřejný ochránce práv)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

JUDr. Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR) 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


1. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 1. kolokviu dne 30.1.2006 na téma Myšlenkový základ a hlavní zásady stavby nového občanského zákoníku vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)

JUDr. Petr Bezouška (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií naleznete v rubrice "Aktuality."

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k počtu přihlášených je k 24.1.06 kapacita zasedací místnosti vyčerpána a další přihlášky nelze přijímat.