www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Přehled akcí ÚSP

Diskuze

Prof. Stanley L. Paulson o Františku Weyrovi

Profesor Stanley L. Paulson je mezinárodně uznávanou autoritou evropské právní filozofie a právní teorie 20. století se zvláštním zaměřením na vídeňského právního filosofa Hanse Kelsena.

Prof. Paulson se bude zabývat vztahem díla Hanse Kelsena a Františka Weyra: zejména tím, jakým způsobem prof. Weyr ovlivnil dílo jednoho z nejvýznamnějších právních filosofů 20. století, Hanse Kelsena.

Diskutovat s ním budou prof. Miloš Večeřa, prof. Geogre Pavlakos, doc. Karel Beran, doc. Martin Škop a dr. Michal Šejvl.

Místo konání: Právnická fakulta MU v Brně
Datum konání: pátek 3. 11. 2017 10:00–12:00


Dvoudenní seminář

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. zve na dvoudenní seminář

Les jako součást krajiny a zdroj poznání,

který je pořádán v rámci Strategie AV 21 - Rozmanitost života a zdraví ekosystémů a pod záštitou Komise pro životní prostředí AV ČR

Program:

PÁTEK 3. LISTOPADU 2017: PŘEDNÁŠKY

Úvod (14:00-14:10)
1 Představení projektu
dr. Petr Petřík & prof. Josef Fanta (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
Jak vidíme les? (14:10-14:50)
2 Vnímání lesa v historii
dr. Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
3 Lesy očima laické a odborné veřejnosti
dr. Jana Stachová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Diverzita v lese (14:50-15:30)
4 Diverzita bylinného patra: klíč k pochopení vlivu globální změny na diverzitu lesů
dr. Radim Hédl (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
5 Rozmanitost živočichů v lesních půdách
doc. Václav Pižl (Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Přestávka na kávu (15:30-15:45)
Lesnictví a změna hospodaření (15:45-16:45)
6 Vliv pěstování a těžby lesa na půdy a vody: kalamity jako synergický vliv klimatické změny a nevhodného managementu
prof. Jakub Hruška (CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
7 Kalamita v Jeseníkách: výchozí stav, způsob hospodaření, průběh a rozsah kalamity, výhled
Ing. Milan Košulič (Lesní správa Město Albrechtice)
8 Lesní hospodářství a rozvoj venkova
dr. Vojtěch Kotecký (Glopolis)
Přestávka na kávu (16:45-17:00)
Nástroje na změnu (17:00-18:00)
9 Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd – aktuální reflexe
doc. Emil Cienciala & Ing. Vladimír Zatloukal (IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.)
10 Přírodě blízké hospodaření v lesích
doc. Jiří Remeš (Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita)
11 Potřebujeme nový lesní zákon?
dr. Hana Müllerová (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
Závěr a diskuse (18:00-18:30)
12 Kulatý stůl nad stanoviskem KŽP s cílem využít současný stav poznání lesů k řešení nakládání s lesem v nových podmínkách globálních změn na úrovni krajiny.

Místo konání: Rytířský sál Průhonického parku

SOBOTA 4. LISTOPADU 2017: EXKURZE

9:00 odjezd autobusem od hlavního nádraží do Klokočné
10:00 exkurze na udržitelně obhospodařované porosty demonstračního objektu Klokočná v majetku státního podniku Lesy ČR, provází ing. Vladislav Ferkl
12:30-13:45 oběd (možno předem objednat na www.nastatkujevany.cz) si každý platí sám
14:00 návštěva národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, provází doc. Jiří Remeš
15:30 návrat směr Praha
16.00-17.00 příjezd do Prahy

Exkurze je pro účastníky semináře zdarma a koná se ve spolupráci se Zvonečníkem, z. s. Vzhledem k omezené kapacitě 45 míst je nutná registrace na www.nasekrajina.eu


Workshop

Department of Political Sciences (Faculty of Law, Charles University)
and
Institute of State and Law (Czech Academy of Sciences)

CONSTITUTIONAL REVIEW IN THE VISEGRAD COUNTRIES: IN-BETWEEN IMPRESSIONS AND REALITY

Friday 27th October 2017, Faculty of Law, Nám. Curieových 7, room no. 412

Detailed programme:

 • 10:00-10:10 Opening remarks

 • 10:10-10:30 Fruzsina Gárdos-Orosz, Zoltán Pozsár-Szentmiklósy:
  Constitutional review in Hungary: legitimate expectations and reality

 • 10:30-10:50 Kálmán Pócza: The politics of constitutional review in Hungary

 • 10:50-11:10 discussion (chair: Michal Šejvl/Radek Píša tbc)

 • 11:25-11:45 Ján Štiavnický: Our constitutional courts as "condensed" civic societies?

 • 11:45-12:05 Lucia Berdisová: Catching up with human rights standards – the case of the Slovak Constitutional Court

 • 12:05-12:25 discussion (chair: Jana Ondřejková)

 • 13:00-13:20 Jana Plaňavová-Latanowicz: Public response to the changing role of the Polish Constitutional Tribunal (recent patterns of the debate),br>

 • 13:20-13:40 Monika Florczak-Wątor: Direct application of the Polish Constitution: one solution to the constitutional crisis?

 • 13:40-14:00 discussion (chair: Jan Malíř)

 • 14:15-14:35 Ladislav Vyhnánek, Hubert Smekal: Four dimensions of politics at the Czech Constitutional Court

 • 14:35-14:55 Petr Just: Constitutional Court as the third Chamber of Parliament? Political perception of the Czech Constitutional Court and its role in annulling legislation

 • 14:55-15:15 discussion (chair: Miluše Kindlová)

 • 15:15-16:00 Conclusions

Workshop is organized in connection with the project GAČR 17-08176S and is partially financially supported by Progres Q04 project.


Konference

  Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR

  • Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

   • Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

   • vás společně zvou na konferenci

    "Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně"

    čtvrtek 2. listopadu 2017 / 9:00 - 18:00
    Hlavní budova Akademie věd ČR
    Národní 3, Praha 1 / sál č. 205

    Program konference:

    9.20 — 9.30
    Úvodní slovo
    JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR

    9.30 — 12.00 I. Blok

    Úmluva v kontextu vývoje mezinárodní ochrany lidských práv.
    Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Legitimita a autorita Úmluvy dvacet let poté.
    JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Přínos a meze Úmluvy a dodatkových protokolů na příkladu úpravy genetických vyšetření.
    Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Úmluva a právo na informační sebeurčení.
    Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Spravedlivá náhrada za škody za způsobenou újmu na zdraví, aneb čl. 24 Úmluvy v judikatuře ústavního soudu.
    JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Ústavní soud)

    Potřebujeme dnes v České republice ještě Úmluvu?
    JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (Advokátní kancelář Prudil a spol.)

    12.00 — 13.00 Obědová pauza

    13.00 — 15.30 II. Blok

    Úmluva pohledem bioetiky.
    Doc. Mgr. Josef Kuře, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    Od medicíny mlčení k informovanému souhlasu.
    Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, Ph.D (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

    Etické aspekty informovaného souhlasu.
    JUDr. Adam Doležal, LLM. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Pluralita v medicíně a standard dobré péče.
    Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)

    Problematika soukromí a osobních dat.
    Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (Lékařská fakulta a Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Nakládání s lidským tělem a jeho částmi z pohledu základních práv.
    MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny / Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    15.30 — 15.45 Přestávka na kávu

    15.45 — 17.30 III. blok

    Informovaný souhlas pacienta.
    JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Informovaný souhlas a ochrana osob neschopných dát souhlas.
    Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy.
    JUDr. Bc. Martin Šolc (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Lidský genom a preimplantační diagnostika.
    JUDr. Lucie Široká (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Závěr konference

    Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

    Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese: ilaw@ilaw.cas.cz


    Mezinárodní sympózium

    Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach,Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s
    Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV

    pořádá

    MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUM
    PRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

    Termín: 11. 10. - 13. 10. 2017

    Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry

    Jednací jazyky: slovenština, čeština, angličtina


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 18. října 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Aktuální vývoj právní úpravy geoblockingu

    Program:

    18:30 – 19:00 Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti (mj. nařízení 2017/1128 o portabilitě a aktuální návrh nařízení o geoblockingu)

    Přednáší: Mgr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., advokát, předseda české skupiny a člen exekutivy mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) a vysokoškolský pedagog

    19:00 - 19:30 Moderovaná diskuse

    Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 17. 10. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


    Přednáška

    Srdečně Vás zveme na přednášku prof. Thomase Osbornea (University of St. Thomas v Houstonu, Texas) s názvem

    Francisco de Vitoria (d.1546) on the Law of Nations and The Natural Partnership of Different Peoples.

    Prof. Osborne je odborníkem na středověkou filosofii (etiku, filosofii práva, filosofii náboženství, antropologii a metafyziku). Je autorem desítek odborných článků a monografií (např. Human Action in Thomas Aquinas, John Duns Scotus, and William of Ockham (2014) a Love of Self and Love of God in Thirteenth-Century Ethics (2005).

    Přednáška proběhne v rámci programu AV21 Současná etika a bude se konat
    12. 10. 2017 od 16.00 v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., v zasedací místnosti (7. patro).
    Zájemce prosíme o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz.
    Všem registrovaným účastníkům předem zašleme přednášku prof. Osbornea v písemné podobě.


    Křest knihy.

    Srdečně Vás zveme na křest knihy

    "Budoucnost státu?",

    který se bude konat dne 25. září 2017 v 15:00 hod.

    v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7.patro.

    Knihu pokřtí doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

    Publikace představuje různé pohledy, které odrážejí aktuální debaty na téma role a funkce moderního státu v době globalizujícího se světa. Téma státu se v posledních letech diskutovalo zejména ve dvou zdánlivě zcela protichůdných smyslech: nejprve se po léta mluvilo o globalizaci, globální "governanci", odcházení národních států či mizení mezistátních konfliktů, aby se nedávno vrátila témata jako teritoriální stát, národní identita či státní zájmy opět naplno do hry. Publikace Budoucnost státu?, napsaná řadou prestižních autorů, představuje soubor zajímavých esejů na toto téma.

    Kniha vyšla v nakladatelství Academia v červnu r. 2017 a patří mezi nejprodávanější tituly nakladatelství Academia v uplynulých měsících.


    Workshop

    Pozvánka na workshop Varieties of Contemporary Moral Realism.

    We invite scholars from the fields of ethics and jurisprudence to join a one-day workshop on moral realism, jointly organized by the Institute of State and Law and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague.

    Programme:

    • 14:00 – 14:50 How Principles Ground David Enoch
    • 14:50 – 15:30 A New Direction for Moral Realism? Michael Campbell
    • 16:10 – 16:30 Coffee Break
    • 16:30 – 17:10 What Is Conventionalism About Moral Rights and Duties? Katharina Nieswandt
    • 17:10 – 17:50 Evolution, Impartiality, and Well-Being François Jaquet
    • 17:50 – 18:30 Moral Realism, Evolutionary Debunking and Self-Defeat Silvan Wittner
    • 18:30 – 19:10 Anti-Realism and Grounding Tomáš Hříbek

    Keynote speaker:

    Prof. David Enoch (Hebrew University of Jerusalem)

    The workshop will take place at the Institute of State and Law in Prague on October 19, 2017.

    The workshop is free thanks to a generous support of the Czech Academy of Sciences.


    Mezinárodní konference

    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na
    IV. mezinárodní vědeckou konferenci

    MEDIACE 2017,

    která se uskuteční ve dnech

    27. - 28. 10. 2017

    v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého

    Bližší informace včetně jednotlivých témat sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.mediaceolomouc.eu.


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 13. září 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Open data a ochrana osobních údajů

    Program:

    18:30 – 19:00 Otevírání dat vs. ochrana osobních údajů
    Přednáší: Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., Iuridicum Remedium, z. s.

    19:00 - 19:30 Moderovaná diskuse

    Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 12. 9. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


    CALL FOR PAPERS

    CONSTITUTIONAL REVIEW IN THE VISEGRAD COUNTRIES: IN-BETWEEN IMPRESSIONS AND REALITY

    PRINCIPAL ORGANIZERS: CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF LAW and INSTITUTE OF STATE AND LAW, CZECH ACADEMY OF SCIENCES

    VENUE: PRAGUE, 27 OCTOBER 2017 (exact location to be specified later)

    WORKING LANGUAGES: ENGLISH

    Two of the Visegrad countries (Hungary and Poland) have recently witnessed profound transformations of their constitutional courts and their respective powers, in the other two countries (Czech Republic and Slovakia) constitutional review and its legitimacy is subject to intense (and sometimes rather emotional) doctrinal and public debate. Thus, the aim of the one-day workshop shall primarily be to provide an overview of the key elements of these transformations/debates in the respective countries of the Visegrad group and to trace their impact upon the legal and political environment of these countries. Secondly and essentially, the workshop shall address the issue of whether these transformations can be seen as a direct consequence of relevant case-law of these constitutional courts and their political role in the post-Communist period, or whether they rather result from the public perception that constitutional courts excessively interfere into the everyday politics or whether they form a part of the political redesign of public institutions in these countries. As a point of comparison, we would like to mention the example of Austria. The constitutional design concerning the place and role of the Austrian Verfassungsgerichtshof does not essentially differ from the other countries of the CEE region. Therefore, after the years of post-Communist transformation in which the Visegrad constitutional courts indeed played a significant role, Austria might provide an interesting point of reference for both the lawyers and the general public on the functioning of the constitutional court in an established democracy in Eastern Central Europe.

    In terms of the structure of the workshop, the organizers expect two contributions on each country. One of them would assess the on-going debate on the real political role of the constitutional court (taking into account i. a. the workload, structure and effects of the constitutional court´s case-law as well as the reaction of political elites and the public with respect to the most sensitive cases) and one would comment on the current patterns of the debate on the role of constitutional courts in these countries and their transformations.

    Interested scholars shall submit an abstract up to 500 words to ondrejko@prf.cuni.cz by 31 August 2017. The committee composed from members of the both convening institutions will notify the selected participants by 5 September 2017.

    In case of participants presenting their paper and coming from academies of sciences, travel and living costs might be covered by bilateral exchange programmes. In case of other participants, accommodation costs can be partly borne by the organizers.

    For further information please contact Jana Ondřejková at ondrejko@prf.cuni.cz


    Kolokvium s diskusí.

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 2. srpna 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Ochrana soukromí v elektronických komunikacích

    Program:

    18:30 - 19:00 - ePrivacy a nová právní úprava
    Přednáší: JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

    19:00 - 19:30 - Moderovaná diskuse

    Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 1. 8. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


    Nová kniha.

    V nakladatelství Academia byla vydána kniha A. Doležala

    EUTANAZIE A ROZHODNUTÍ NA KONCI ŽIVOTA

    Vyšla v edici Právo - etika - společnost.
    Praha: Academia, 2017.

    Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.


    Výzva k zaslání příspěvků

    Redakce časopisu Právník připravuje monotematické číslo 4/2018 (u příležitosti 150. výročí narození dlouholetého prezidenta československého Nejvyššího soudu a místopředsedy Ústavního soudu Františka Vážného st.).

    Téma: Role soudu v právním státě a funkce judikatury

    Zaměření článků: právněteoretické příspěvky orientované na aktuální otázky ústavního, soudního a procesního práva a souvisejících disciplín dokládající současnou úroveň české právní vědy.

    Anotace (max. 5 stran) ke komisionálnímu posouzení zasílejte do 11. 8. 2017 na adresu pravnik@ilaw.cas.cz. Příspěvky (max. 20 stran) na základě vybraných anotací bude třeba odevzdat do 15. 12. 2017.

    Nejlepší příspěvek ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

    Vás dne 12. července 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Kybernetická bezpečnost


    Program:
    18:30 - 19:15 Kybernetická bezpečnost a specifické problémy v aplikační praxi

    JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D. (advokát v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s. r.o.)

    19:15 - 19:45 Moderovaná diskuse

    Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.
    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 11. 7. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


    Kolokvium

    Oddělení veřejného práva Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

    Vás zve na první z volné série kolokvií na téma

    „Právo a ochrana veřejného zájmu“

    Akce se bude konat ve čtvrtek 15. června od 14 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR (Národní 18, Praha 1) v zasedací místnosti v 7. patře.

    Program:

    JUDr. Vojen Güttler – Veřejný zájem zejména v judikatuře českého Ústavního soudu

    JUDr. Jan Malíř, Ph.D. – Role veřejného zájmu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

    Diskuse

    Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese ilaw@ilaw.cas.cz.


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

    Vás dne 7. června 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Finanční služby a kybernetická bezpečnost na finančním trhu

    Program:

    18:30 - 19:00 Nová regulace platebního styku v EU a třetí strany

    Přednáší:JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (odborný asistent z Mendelovy univerzity v Brně, Provozně-ekonomická fakulta a advokátní koncipient z Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.)

    19:00 - 19:30 Hlášení incidentů dle PS2

    Přednáší: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. (hlavní právnička pro správní řízení v České národní bance)

    19:30 - 20:00 Moderovaná diskuse

    Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.
    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 6. 6. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


    Seminář

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. se spolupodílí na programu semináře pořádaného v rámci Strategie AV 21 - Přírodní hrozby

    „Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací“

    Datum konání: 6. června 2017, 9:00 - 13:00

    Místo konání: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

    Program:

    09:00 Zahájení semináře

    I. blok přednášek

    09:05 – 09:30 Ing. Petr Kycl, Česká geologická služba
    Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby

    09:30 – 09:50 RNDr. Jan Klimeš, PhD., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí

    09:50 – 10:20 RNDr. Michal Bíl, PhD., Centrum dopravního výzkumu
    Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace

    10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení

    II. blok přednášek

    11:00 – 11:20 RNDr. Jan Král
    Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb

    11:20 – 11:50 Ing. Jan Novotný, CSc., Česká geologická služba
    ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum

    11:50 – 12:20 JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová
    Ústav státu a práva AV ČR
    Právní aspekty svahových deformací

    12:30 – 13:00 Diskuse s odborníky

    13:00 Zakončení semináře

    Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.

    Z důvodů omezené kapacity sálu prosíme zájemce o registraci na adrese: synkovam@irsm.cas.cz.

    Účast na semináři je bezplatná.


    Výběrové řízení

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

    Projektový manažer

    Požadujeme:

    - ukončené vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
    - orientace v oblasti projektů výzkumu a vývoje
    - pečlivost a zodpovědný přístup
    - znalost AJ na komunikativní úrovni

    Pracovní náplň:

    - celkové řízení projektů
    - hodnocení průběhu projektů
    - vedení administrativy
    - zpracování průběžných a závěrečných zpráv

    Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou ve výši úvazku 0,2.

    Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu starek@ilaw.cas.cz nejpozději do 23.5.2017.


    Workshop

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás srdečně zvou na workshop

    Practices and Techniques: Assembling the Social Through Law

    ve čtvrtek 18. května 2017 v místnosti č. 38 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy

    1st Session 10:30 – 12:00
    Laurent de Sutter (Vrije Universiteit Brussel) : Humiliating Theory: Why We Need Post-Critical Critical Legal Studies
    Alain Pottage (London School of Economics) : Geojurisprudence. The nomos of the Anthropocene

    Lunch break

    2nd Session 13:30 – 14:30 (PhD session)
    Alex Ivančo (Charles University Prague ) : Citizens Justice Centers in Chile - Participative model of legitimacy of law
    Jakub Drápal (Charles University Prague) : The impact of procedural institutes on fixing sanctions: the case of penal order in the Czech Republic

    Coffee break

    3rd Session 15:00 – 17:30
    Petr Agha (Institute of State and Law, CeLAPA): The Politics of European Human Rights
    Piergiorgio Donatelli (Sapienza University of Rome) : The Social and the Ordinary
    Paul Blokker ( Institute of Sociological Studies, Charles University) : Constitutional Sociology, Politics, and Justification
    Mariano Croce (Sapienza University of Rome) : Deflationary Law: Tracing New Modes of Being


    Přednáška

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku

    prof. Stevena J. Jensena (University of St. Tomas, Houston, USA) s názvem The dead donor rule as a moral standard for organ transplantation.

    Přednáška se bude konat 31. 5. 2017 od 17.00.
    Zájemce prosíme o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz.


    Mezinárodní workshop

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní workshop

    Free Will and Moral and Legal Responsibility

    Workshop se bude zabývat problémem svobody vůle, morální a právní odpovědnosti, racionálnosti trestání.

    Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael

    Konání: 24. května 2017 od 13.00 do 19.00, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1.

    Program:

    13:00 - 13:50< >Saul Smilansky
    Doubts About Happy Hard Determinism

    13:50 - 14:30< >Sven Walter
    Do Conscious Intentions Cause Behavior? (Re-) Assessing Libetś Basic Data

    14:30 - 15:10< >Lubomira Radoilska
    Responsible Ignorance: Two Lessons from the Treatment of Negligence in the Criminal Law

    15:10 - 15:50< > Robin Kopecký
    Folk Intuitions about Moral Responsibility and Determinism

    15:50 - 16:30< >Jason Cruze
    Taking the Blame: A Substitutionary Account for Consideration: Free Will and Moral and Legal Accountability

    16:30 - 17:00< >Coffee break

    17:00 - 17:40< >Louis Ramirez
    Strawson, Social Ontology and Self-sufficiency Thesis

    Registrace na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz


    Konference

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás zvou na konferenci

    Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

    Svoboda vůle je úzce spojena s pojmy morální a právní odpovědnosti. Konference se pokusí odpovědět na otázky, zda jsou lidské bytosti svobodné a zda je možné je považovat za morálně či právně zodpovědné za jejich jednání.

    Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael

    Konání: 25. května 2017 od 16:00 do 19:00, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1
    Registrace na adrese idea@cerge-ei.cz.


    The Lawyer Quarterly

    Časopis The Lawyer Quarterly, který náš ústav vydává od roku 2011 byl nově zařazen do světově uznávané bibliografické a citační databáze odborných časopisů Scopus společnosti Elsevier's A&I.

    Tato databáze vznikla v roce 2004 a v současné době patří mezi nejprestižnější databáze tohoto typu na světě. Ve Scopusu je zaindexováno cca 21 000 časopisů, které prošly náročným evaluačním procesem.


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

    Vás dne 3. května 2017 od 18:00 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Jednotný digitální trh

    Program:

    18:00 - 18:45 Budoucí vývoj v oblasti jednotného digitálního trhu
    Přednáší: Jan Klesla (Vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin)

    18:45 - 19:15 Moderovaná diskuse

    Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 2. 5. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


    Přednáška

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

    vás srdečně zve na přednášku:

    “The Role of Purity in Hans Kelsen’s Pure Theory of Law”, kterou přednese prof. Stanley L. Paulson (Kiel and St. Louis) dne 30. března 2017od 14:00hod
    v místnosti č. 38 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
    Přednášku a následující debatu bude moderovat a s prof. Paulsonem bude diskutovat prof. George Pavlakos.

    Abstract: In the arts and in science, as well as in deeds and in action, everything depends on comprehending the objects purely and treating them in accordance with their nature. Hans Kelsen’s quotation from Goethe, adorning one of the title pages of Constitutional Theory (1925), underscores the significance he attributes to purity as the fundamental motif in his legal philosophy. And the attribution is instructive. For purity lies at the very core of Kelsen’s enterprise. Indeed, more than any other concept or doctrine in the Kelsenian colossus, purity lends shape to his legal philosophy-and this both in terms of what Kelsen develops in its name, a “normativistic” legal philosophy, and in terms of what, following up on the strictures stemming from purity, he precludes, namely, both fact-based legal positivism and natural law theory. Normativism, empowerment as the fundamental modality, and legal interpretation recas t as legal cognition are motifs of Kelsen’s that lend themselves to explanation in terms of purity. I take up these motifs in my lecture, relating the motif in each instance to purity.

    Professor Stanley L. Paulson is an internationally recognized authority on 20th-century European legal philosophy and legal theory with special attention to the Viennese legal philosopher Hans Kelsen, considered by many “the jurist of the century.” Professor Paulson delivered the academic keynote address at a session in the Upper House of the Austrian Federal Parliament honoring Kelsen on his 125th birthday. Professor Paulson, who writes and lectures in both German and English, has published more than 170 articles and reviews and, over the past 15 years, has delivered guest lectures at more than 80 universities on five continents. Recent lectures include Oxford, Melbourne, Brisbane, Sydney, Genoa, Vienna, Graz, Freiburg, and Cologne. Together with his wife, Bonnie Litschewski Paulson, he has published books with the Oxford University Press; they presently h old three contracts from the Press for books on and by Kelsen. In additional to his law degree, Paulson holds a Ph.D. in philosophy, as well as honorary doctorates from the faculties of law at the University of Uppsala in Sweden and from the University of Kiel in Germany, where he has continuing professional ties. He has been the recipient of numerous fellowships and post-doctoral awards here and abroad, granted by, among others, the National Endowment for the Humanities, the Rockefeller Foundation, the Fulbright Commission (in Paris, Bonn, Vienna, and Jerusalem), the Max Planck Society, the German Research Endowment (Deutsche Forschungsgemeinschaft), the Alexander von Humboldt Foundation, and the Japan Society for the Promotion of Science. In 2003, he received the prestigious Humboldt Research Prize, awarded in Berlin, for “distinguished scholarship in the humanities.” In the summer of 2010, Paulson was in residence in Canberra at the Faculty of Law, Australian National University, as John Fleming Visiting Research Fellow.


    Kolokvium s diskusí.

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

    Vás dne 15. března 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Odpovědnost a moderní technologie

    Program:

    18:30 - 19:00 Problematika odpovědnosti moderních technologií - družicová navigace
    Přednáší: Ing. Ondřej Šváb (Vedoucí Oddělení kosmických technologií a aplikací, Ministerstvo dopravy ČR)

    19:00 - 19:15 Odpovědnost autonomních systémů z hlediska práva EU
    Přednáší: Mgr. ALžběta Krausová, LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)

    Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře. Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 14. 3. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


    Přednáška

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo

    Vás dne 23. března 2017 od 16 hod. zve na přednášku s diskusí

    The Idea of an International Investment Court: Prospect and Challenges in Times of Legitimacy Crisis

    Přednáší: Dr. Michele Potesta
    Senior Researcher, Centre for International Dispute Settlement(Ženeva), Lévy Kaufmann-Kohler, rozhodce

    Diskutují: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
    předseda ČSMP, vedoucí katedry mezinárodního práva PFUK, Ústav státu a práva AV ČR

    Mgr. Anna Bilanová
    Ministerstvo financí ČR, Oddělení mezinárodních arbitráží a zahraničních investic

    Moderuje: JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.
    Ústav státu a práva AV ČR

    Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro.


    Workshop

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

    vás srdečně zvou na workshop

    Taking Age Discrimination Seriously (TADS)

    Prague, May 4-5, 2017
    Institute of State and Law, Národní 18, Praha

    Thursday May 4

    14:00-18:20 (Chair : Ladislav Vyhnanek, Masaryk University)

    14:00-14:50 (35’+ 15’)- Katharina Berndt Rasmussen (Uppsala/Stockholm)
    « Conceptions of the wrongness of discrimination and their implications for the wrongness of age discrimination »

    15:00-15:50 (35’+ 15’)- Joao Loureiro (UCILeR, Coimbra, FCT- Projeito I & D, UID/DIR/04643/2013) « Vested rights, age and discrimination »

    16:00-16:50 (35’+ 15’) Keynote 3 - Shlomi Segall (Hebrew University of Jerusalem)«Age, the completeness of life and the separateness of persons»

    16:50-17:10 - Break

    17:10-17:45 (25’ + 10’)- Refia Kadayifci (TADS and Hoover Chair)
    « Age Discrimination and Children’s Environmental Rights »

    17:45-18:20 (25’ + 10’)- Danielle Schwartz (Hoover Chair and Sorbonne)
    « Age Discrimination and Cohortal Reductionism »

    Friday May 5

    09:00-11:50 (Chair : Marcela Petrova Kafkova – TADS and Brno)

    09:00-09:50 (35’+15’)- Greg Bognar (TADS and Stockholm) « The Value of Longevity and its implications for age limits »

    10:00-10:50 (35’+15’)- Anca Gheaus (Pompeu Fabra), « Age-related vulnerability and the special goods of childhood »

    10:50-11:15 - Break

    11:15-11:50 (25’ + 10’)- Axel Gosseries (TADS and Hoover Chair) « Age as a proxy in Euthanasia and Organ Transplant »

    14:00-16:25 (Chair : Marina Urbanikova, Czech Ombudsman’s Office)

    14:00-14:35 (25’ + 10’)- Miklos Könczöl (TADS & Budapest), « Politics, lustration and age »

    14:45-15:20 (25’ + 10’)- Martin Stefko (TADS & Prague), « Fighting Age Discrimination Against Czech Will »

    15:20-15:35 - Break

    15:35-16:25 (35’ + 10’)- Lucie Vidovićová (Brno), « Ageism in the Czech society: sociological evidence »


    Křest knihy.

    zveme Vás na křest knihy

    KAPITOLY O PRÁVECH ZVÍŘAT: „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva,

    na jejíž přípravě se podílelo několik autorů z Ústavu státu a práva.
    Kniha vyšla v nakladatelství Academia na konci r. 2016.
    Křest se koná 1. března 2017 od 17:00 v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1.

    Knihu pokřtí prof. Stanislav Komárek a ředitel pražské ZOO Mgr. Miroslav Bobek.


    Workshop

    Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás srdečně zve na workshop,
    který se koná ve spolupráci s Sapienza – Università di Roma:

    Interrogating the gender binary: Foundational difference or hegemonic matrix?
    February 2nd and 3rd, 2017

    The workshop will be held at the Department of Philosophy of Sapienza – Università di Roma
    Aula XI (Aula Olivetti)
    Via Carlo Fea 2
    00161 Rome

    February 2nd, 15.00-18.30

    Whatever Happened to the Woman of the Gender Binary? some reflections on feminism and institutions
    Maria Drakopoulou (University of Kent)

    The politicization of sexuality
    Ingrid Salvatore (Università degli Studi di Salerno)

    Can Human Rights Exist Without Gender? LGBTI Issues and the Council of Europe
    Francesca Romana Ammaturo (University of Roehampton)

    Subjectivity, Gender and Agency
    Petr Agha (Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences)

    February 3rd, 9.30-13.00

    How the Inheritance System Thinks? Queering Kinship, Gender and Care in the Legal Sphere
    Antu Sorainen (Academy of Finland and University of Helsinki)

    Linguistic Traps. Identity and Differences through Institutions
    Carlotta Cossutta (Università del Piemonte Orientale)

    Appropriateness and appropriation: make equality great again
    Valeria Venditti (Sapienza – Università di Roma and University of Glasgow)

    Newtering: A postcritical reading of the Binary
    Mariano Croce (Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences and Sapienza – Università di Roma)

    Hosted by Sapienza – Università di Roma
    Dipartimento di Filosofia
    Via Carlo Fea 2, 00161 Rome (Italy)
    Organized by the Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences,
    Centre for Law and Public Affairs
    Národní 18,
    116 00 Praha 1 – Nové Město (Czech Republic)
    Attendance to the workshop is free.