www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2011

Pracovník ÚSP zvolen členem komise OSN

Dlouholetý výzkumný pracovník ÚSP AV ČR, v. v. i., prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc., který je současné profesorem mezinárodního práva na Právnické fakultě UK v Praze, byl dne 17. listopadu 2011 zvolen členem Komise OSN pro mezinárodní právo.

Komise OSN pro mezinárodní právo je pomocným orgánem Valného shromáždění OSN, který byl zřízen v listopadu 1947 a funguje od dubna 1949. Posláním Komise je napomáhat Valnému shromáždění OSN při rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, což s sebou nese zejména přípravu návrhů mezinárodních smluv v těch oblastech mezinárodních vztahů, kde jsou pravidla mezinárodního práva nedostatečně jasná nebo soustavná anebo kde chybí. Komise je dnes složena ze 34 členů, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na obnovitelné funkční období pěti let, a to ze seznamu kandidátů navržených vládami členských států OSN z osob s obecně uznávanou znalostí v oblasti mezinárodního práva tak, aby v Komisi byly zastoupeny hlavní civilizační okruhy a právní systémy světa.

Pavel Šturma je teprve třetím členem Komise OSN pro mezinárodní právo pocházejícím z České republiky resp. Československa. V minulosti byl členem Komise OSN pro mezinárodní právo i pracovník Ústavu státu a práva ČSAV Jaroslav Žourek, který se jako její zvláštní zpravodaj významně podílel na kodifikaci práva konzulárních styků mezi státy.

Pavlu Šturmovi k tomuto nepřehlédnutelnému úspěchu upřímně gratulujeme.


workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Nová zdravotnická legislativa - pokrok či nejistota?

Workshop se uskuteční dne 22.11.2011 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Program:

9.00 hod      Registrace

9.30 hod      Úvodní slovo

9.40 hod      I. blok

Tomáš Doležal (ÚSP AV ČR): Význam nového občanského zákoníku a zákona o zdravotnických službách

Radek Policar (Masarykův onkologický ústav, Brno): Dříve vyslovená přání a výhrada svědomí v nové zdravotické legislativě

Diskuse

10.50 - 11.00    Přestávka

11.00 - 12.30 hod     II. blok

Barbora Švecová Vylíčilová: Práva a povinnosti pacienta vs. práva a povinnosti zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka

Adam Doležal (ÚSP AV ČR): Odmítnutí přijetí pacienta do péče

Jolana Těšínová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK): Problematika poskytování zdravotnických služeb nezletilým v nové zdravotnické legislativě

Diskuse

12.30 - 13.00 hod     Přestávka

13.00 - 15.00 hod     III. blok

Petr Šustek (Centrum zdravotnického práva, PF UK): Definice pojmu "lege artis" v nové zdravotnické legislativě a její dopady na praxi

Jakub Uher (právník Sdružení praktických lékařů ČR): Povinnost podílu na lékařské pohotovostní službě. Problematika způsobu stanovení ceny za standard

Milan Tuček (Společnost pracovního lékařství ČLS JEP a Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK): Pracovnělékařské služby v ČR - liberalizace bez kontroly kvality?

Diskuse


Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádali konferenci

Pracovní právo 2011

na téma Sociální dialog

která se uskutečnila ve dnech 5.-7.10.2011 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti.

Tématem konference byly aktuální otázky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení jakými jsou zastupování zaměstnanců, spory z kolektivních pracovních vztahů nebo důchodová reforma.


Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá dne 7.11.2011 v zasedací síni, 7. patro, workshop sportovního práva na téma

Procesní otázky řešení sporů v rámci sportovních asociací.

Tematické okruhy workshopu:

 

·         Otázka vztahu paralelně existující úpravy sportovních asociací k obecnému právu (právu EU, právu vnitrostátnímu či mezinárodnímu).

 

·         Aplikace veřejnoprávních principů v řízení před orgány sportovní asociace (např. spravedlivého procesu, principů trestněprávních v disciplinárním řízení apod.) či před orgánem, který byl sportovním sektorem pověřen k odvolacímu řízení (Rozhodčí soud pro sport - CAS).

 

·         Aktivní a pasívní legitimace účastníků v řízení před orgány sportovních asociací.

 

·         Další otázky související s řešením sporů ve sportu.

Přihlášky včetně případných názvů příspěvků zasílejte prosím do 2.11.2011 na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

PROGRAM

 

9.00 hod               Registrace účastníků

9.20 hod               Úvodní slovo

 

9.30 - 10.45 hod I. blok - Spory ve specifickém sportovním prostředí

 

1) JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Základní procesní principy a záruky ve sportovních sporech.

Kontakt: balas@ilaw.cas.cz

2) Mgr. Markéta Haindlová (předsedkyně Odvolací a Revizní komise Fotbalové asociace ČR)

Princip objektivní odpovědnosti za doping, místa pobytu a procesní práva sportovců v rámci dopingových kontrol.

Kontakt: marketa.haindlova@centrum.cz


3) JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

O nepředvídatelných variacích řešení sporů ve světle specifik sportovního odvětví: kam až řešení sporů dospěje uvnitř či vně autonomního systému sportovních asociací a s jakým výsledkem?
Kontakt: hamernik@ilaw.cas.cz


Diskuse

 

10.45 - 11.00 hod               přestávka

 

11.00 - 12.30 hod               II. blok - Disciplinární řízení

 

1) JUDr. Tomáš Gabriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UK v Bratislave)
Základné princípy a špecifiká disciplinárneho konania
Kontakt: Tomas.Gabris@flaw.uniba.sk

2) Mgr. David Kohout (Právnická fakulta UK Praha)                

Uplatnění principů spravedlivého procesu v řízení před orgány sportovních asociací a jejich vliv na možnosti soudní ochrany
Kontakt: dakohout@email.cz

3) Mgr. René Příhoda (Fotbalová asociace ČR)

Komparace soudních řízení a disciplinárních řízení, jejich vzájemný vztah a budoucí vývoj.
Kontakt: Prihoda@fotbal.cz

 

Diskuse

 

12.30 -13.00 hod                přestávka, občerstvení

 

13.00 - 14.30 hod               III. blok - Rozhodčí a mediační řízení

 

1) JUDr. Marek Števček, Ph.D. (PF UK  Bratislava, podpredseda Rozhodcovského súdu SFZ)
Vybran
é procesné otázky rozhodovania športových sporov  (pravomoc, vecná

legitim
ácia,zastúpenie etc)

Kontakt: Marek.Stevcek@flaw.uniba.sk

2) JUDr. Jozef Čorba
, Ph.D. (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)

Nie je rozhodca ako rozhodca

Kontakt: jozef.corba@gmail.com

3) JUDr. Petr Vybíral (Právnická fakulta UK v Praze)

Otázka mediace v českém sportu
Kontakt: vybiral@prf.cuni.cz

Diskuse

Závěrečné slovo a diskuse


Mezinárodní konference

Univerzita P.J.Šafárika, katedra obchodního práva a hospodářského práva, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádají

II. ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika).

Sympozium se uskuteční ve dnech 26.10.-28.10.2011 ve Štrbském Plese.

Program sympozia zde.

Konferenční poplatek činí 80 EUR. Přihlášky se zasílají do 20.10.2011 na e-mail regina.palkova@upjs.sk, kde lze obdržet i bližší informace. Ubytování: Hotel Patria, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry), kontakt na recepci recepcia@hotelpatria.sk.


Celosvětový kongres práva v Praze

XXIV. výroční celosvětový kongres práva

NATIONAL LEGAL CULTURES IN A GLOBALIZED WORLD 

se uskuteční ve dnech 23.-28.10.2011 v prostorách pražského Kongresového centra. Akci pořádá Světová asociace právníků (World Jurist Association). Ústav státu a práva AV ČR je jedním z oficiálních partnerů kongresu.

Bližší informace naleznete zde.


Týden vědy a techniky AV ČR

Ve dnech 1.-11.11.2011 se uskuteční již 11. ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete zde.

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 3.11.2011 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

 


mezinárodní sympozium

Česká společnost pro mezinárodní právo a Ústav státu a práva AV ČR pořádají ve dnech 16.9. - 17.9.2011 v konferenčním centru AV ČR, Zámecký hotel Třešť

4. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium

"Stát vs. nestátní aktéři".

Program:

I. panel - Nestátní aktéři ve státocentrickém systému mezinárodního práva

II. panel - Nestátní aktéři v systému ochrany mezinárodních investic

III. panel - Další nestátní aktéři, aktuální problémy

IV. panel - Lidská práva a mezinárodní humanitární právo

Akce je uzavřená.


obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR, koná

dne 22. září 2011 v 11.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: I. Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality (soubor prací).

Oponenti:

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

prof. PhDr. Milan Čič, DrSc. dr.h.c.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.


mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ústavem štátu a práva SAV, Instytutem nauk prawnych PAN a Institute of Legal Studies HAS a s laskavou podporou Visegrad Fund

 

pořádají ve dnech 28. 6. - 29.6. 2011 ve Znojmě mezinárodní vědecký workshop

 

Metamorfózy práva ve visegrádských zemích

(Metamorphoses of Law in the Visegrad countries)

 

Akce je uzavřená. 

Bližší informace o projektu a akcích zde.


nový cizojazyčný časopis

ÚSP začal vydávat nový cizojazyčný časopis The Lawyer Quarterly, ve zkratce TLQ.

TLQ číslo 1 vyšlo jako příloha časopisu Právník č. 6/2011.

Bližší informace o časopise naleznete zde.

 


nový časopis on-line

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky oznamuje, že vyšlo první číslo nového periodika Časopis pro zdravotnické právo a bioetiku.

Časopis naleznete na www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.

Kabinet vyzývá případné autory k zasílání příspěvků na dané téma, nejen z pohledu právního, ale i interdisciplinárního.


Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY a následné diskusní fórum na téma "Etické a právní aspekty lékařského výzkumu".

Workshop se uskuteční dne 31. května 2011 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky, příp. příspěvky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

Příspěvky budou navrženy k publikaci v Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.

Program:

9.00 -9.40 hod  Registrace, zahájení

9.40 - 10.50 hod   I. blok

Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník (Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky, 3. lékařská fakulta UK)

Existuje povinnost účasti na lékařském výzkumu? (JUDr. Adam Doležal, LL.M., ÚSP)

Diskuse

11.00 - 12.15 hod    II. blok

Biomedicínsky výskum v kontexte ochrany práv povodcu novej metódy (JUDr. Ivan Humeník, advokát se specializací na zdravotické právo, SR)

Etické a právní aspekty lékařského výzkumu - několik úvah (INg. Marie Fialíková, MBA, Fakulta humanitních studií, UK v Praze)

12.45 - 14.30 hod   III. blok

Kontroverzní otázky regulace lékařského výzkumu (Mgr. Radek Poicar, Masarykův onkologický ústav, Brno)

Etické a právní aspekty vžzkumu na embryonálních kmenových buňkách (JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., ÚSP)

Závěrečná diskuse


Interní seminář

Dne 24.3.2011 se uskuteční v zasedací místnosti USP

grantový seminář, jehož tématem bude financování výzkumu a vývoje se zaměřením na grantové projekty a jejich podávání. 

Přednášející: L. Vostrá, J. Matejka.

Akce je uzavřená.


Zvaná přednáška

Dne 24.2.2011 od 11.00 hod se v zasedací místnosti USP koná přednáška

prof. Fredericka Lazina (Department of Government, Ben Gurion University of the Negev, Beer - Sheva, Israel, Department of Israel Studies, American University, Washington, D.C., USA) na téma

Jews in American Politics: The Case of Struggle for  Soviet Jewry in American Politics; Contemporary issues in Israel Politics.

Bližší informace akce@ilaw.cas.cz.


Diskusní setkání

Česká bankovní asociace ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a AK PRK Partners pořádá

diskusní setkání s autorem občanského zákoníku prof. JUDr. Karlem Eliášem,

které se uskuteční dne 21.2.2011 od 15 hod v zasedací místnosti Ústavu státu a práva, 7. patro.

Předmětem diskuse bude problematika nové úpravy syndikovaných úvěrů a připomínky ČBA k návrhu nového občanského zákoníku. Diskusi bude moderovat předsedkyně právní komise ČBA JUDr. J. Barčáková a doc. JUDr. B. Havel.

Akce je uzavřená.


Vědecké setkání

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk

 

ve spolupráci s Ústavem právních věd Polské akademie věd, Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd a Ústavem právních věd Maďarské akademie věd

przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk i Instytutu Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk

 

pořádá mezinárodní vědecké setkání na téma

organizuje międzynarodowe spotkanie naukowe na temat

 

 

Ústava a ústavní soudy ve středoevropské perspektivě,

Konstytucja i trybunały konstytucyjne w perspektywie środkowoeuropejskiej,

 

 

které se uskuteční dne 9.2.2011 v zasedacím sále Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro.

które odbędzie się w dniu 9.02.2011 r. w sali posiedzeń Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, VII piętro.

 

Moderátor/Prowadzący: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

 

 

Program:

 

10.00 - 10.15 hod          Registrace/Rejestracja

                                  

10.15 - 10.30 hod          JUDr. Jan Bárta, CSc., úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR

                                   słowo wstępne Dyrektora Instytutu Państwa i Prawa
                                   Czeskiej Akademii Nauk
 

 

I. blok (10.30 - 12.00 hod)

 

10.30 - 10.45 hod          prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Ewolucja struktury i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

Evoluce struktury a fungování Ústavního soudu v Polsku

 

10.45 - 11.00 hod          JUDr. Eduard Barány, DrSc.

Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky a typy konaní pred ním

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i rodzaje toczących się przed nim postępowań

 

11.00 - 11.15 hod          Dr. Ivan Halász, Ph.D.

Ústavny súd Maďarskej republiky včera a dnes: dilémy a perspektívy jeho kompetencií

Przeszłość i teraźniejszość Trybunału Konstytucyjnego Republiki Węgierskiej: dylematy i perspektywy jego kompetencji

 

11.15 - 11.30 hod          JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Politické otázky v rozhodování ústavních soudů

Kwestie polityczne w rozstrzyganiu spraw przez trybunały konstytucyjne

 

11.30 - 11.45 hod          prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz

Subsydiarność procedur i instytucji demokracji bezpośredniej w prawie polskim - na tle konstytucjonalizmu współczesnego

Subsidiarita postupů a institucí přímé demokracie v polském právu – ve světle současného konstitucionalismu 

 

11.45 - 12.00 hod          diskuse/dyskusja 

 

12.00 - 12.30 hod          občerstvení/poczęstunek

 

II. blok (12.30 - 14.00 hod)

 

12.30 - 12.45 hod          doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Problémy ústavně soudního aktivismu a pasivismu

Problemy aktywizmu i pasywizmu konstytucyjno-sądowego

 

12.45 - 13.00 hod          Dr Ewa Poplawska, Ph.D./ Dr Michal Ziólkowski

Ku konstytucjonalizmowi europejskiemu: kilka uwag na tle wyroków sądów konstytucyjnych w sprawie Traktatu z Lizbony

K evropskému konstitucionalismu: několik úvah ve světle rozhodnutí ústavních soudů ve věci Lisabonské smlouvy

 

13.00 - 13.15 hod          JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

Příběh čarodějova učně? Kontrola ústavnosti ústavních zákonů ve Střední Evropě ve světle klasického konstitucionalismu

Historia ucznia czarnoksiężnika? Kontrola konstytucyjności ustaw konstytucyjnych w Europie Środkowej w świetle klasycznego konstytucjonalizmu

 

13.15 - 13.30 hod          JUDr. Jiří Grospič, CSc.

Ústavněprávní principy a jejich vzájemné vztahy ve světle srovnávacího ústavního práva, jakož i jejich význam pro judikaturu Ústavního soudu. Poznámky k neústavnosti nálezu Ústavního soudu rušícího ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny

Zasady prawa konstytucyjnego i ich wzajemne relacje w świetle porównawczego prawa konstytucyjnego oraz ich znaczenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Uwagi na temat niekonstytucyjności orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, uchylającego ustawę konstytucyjną o skróceniu kadencji Izby Poselskiej

 

13.30 - 14.00 hod          diskuse/dyskusja 

 

14.00 - 14.15 hod          coffee break

 

                                               III. blok (14.15 - 15.45 hod)

 

14.15 - 14.30 hod          prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Mandat przedstawicielski w okresie transformacji ustrojowej

Zastupitelský mandát v době systémové transformace

 

14.30 - 14.45 hod          Dr Jerzy Rychlik

Status posła (polskiego) do Parlamentu Europejskiego

Status (polského) poslance Evropského parlamentu

 

14.45 - 15.00 hod          JUDr. Vít Šťastný

Připravovaná elektronická Sbírka zákonů a elektronický legislativní proces a jeho vliv na parlamentní proceduru přijímání zákonů a na Ústavní soud

Przygotowywany elektroniczny Dziennik Ustaw oraz elektroniczny proces legislacyjny i jego wpływ na parlamentarną procedurę zatwierdzania ustaw i na Trybunał Konstytucyjny

 

15.00 - 15.15 hod          diskuse/dyskusja

 

15.15 - 15.45 hod          závěrečná diskuse/dyskusja podsumowująca

 

Jednacími jazyky jsou čeština, polština a slovenština.

Języki konferencyjne: czeski, polski i słowacki.


Akce

Dne 31.1.2011 od 14.00 hod se v zasedací síni ÚSP AV ČR uskuteční vědecké setkání na téma práva životního prostředí.

 

Program:

 

1. část – prezentace grantového projektu „Právní ochrana zvířat a péče o ně - aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní.“

(přestavení tématu, seznámení s dosavadním postupem prací, dílčími výsledky a budoucími plány) – JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP AV ČR) a JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze)

 

2. část – "Aktuální otázky právní ochrany biodiverzity" – přednáška JUDr. Vojtěcha Stejskala, Ph.D., Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty UK v Praze,

 

3. část - Diskuse


Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v "Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR":

Masopust, Zd. - Jermanová, H. (eds.), Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz.

Belling, V. - Malíř, J. - Pítrová, L., Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.