www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2008

kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 23. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 3.11.2008 na téma "Pojištění" vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ludvík Bohman (AXA ČR),

JUDr. Magdalena Wawerková (Česká pojišťovna, a.s.),

Ing. JUDr. Dušan Tříška, CSc. (FSP/CD-F a VŠE).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


diskusní fórum

Exekutorská komora ČR, Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni uspořádaly

diskusní fórum Soudní exekuce 2008

ve dnech 22.-23.5.2008 v Zámeckém hotelu Třešť

Program:

Úvodní slovo - JUDr. J. Zachariáš, CSc., ředitel a děkan, JUDr. J. Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

Dědické právo a exekuce ve vztahu k aktuální judikatuře - JUDr. R. Fiala, Nejvyšší soud ČR

Katastr nemovitostí a exekuční řízení ve světle judikatury a stanovisek Českého úřadu zeměmeřičského a katastrálního - Mgr. Ing. P. Baudyš, ČÚZK

Praktické zkušenosti soudů Slovenské republiky s převedením agendy výkonu rozhodnutí podle ust. OSŘ do působnosti soudních exekutorů v rámci exekučního řádu na zákl. z. č. 341/2005 Z.z. - JUDr. J. Rišian, prezident Slovenské komory exekútorov

Problematika insolvence ve vztahu k exekučnímu řízení -  Mgr. R. Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Diskuse


uzavřené akademické kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR pořádá ve dnech 23. - 24.6.2008 v konferenčním zařízení AV ČR - Zámecký hotel v Třešti, kolokvium

"Dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (právní a institucionální aspekty)"

pořádané pod záštitou MUDr. L. Sefziga, předsedy výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a ves spolupráci s Útvarem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondry.

Pondělí 23.6.2008

10:00              Úvodní slovo JUDr. Jaroslav ZACHARIÁŠ, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

 

10:30  Úvodní diskuse: „Osud Lisabonské smlouvy po irském referendu“

Odborní garanti: JUDr. Lenka PÍTROVÁ, CSc., Mgr. Jana FRANCOVÁ, Mgr. Jan KUST, Parlamentní institut

               Diskusní příspěvky

 

11:00   Postavení národních parlamentů a legitimita rozhodování v EU

Odborní garanti: JUDr. Lenka PÍTROVÁ, CSc., Parlamentní institut

JUDr. Jiří GEORGIEV, poradce Výboru pro záležitosti EU, Senát PČR

Diskusní příspěvky

 

12:00  Institucionální změny

Odborný garant: doc. PhDr. Markéta PITROVÁ, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně

                  Diskusní příspěvky

 

13:00                   oběd               

                       

14:00    Ochrana základních práv v Evropské unii po Lisabonské smlouvě

Odborní garanti: JUDr. Jan MALÍŘ, Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Vít Alexander SCHORM, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP

Diskusní příspěvky

 

15:00                   přestávka

15:30   Evropský soudní dvůr jako poslední arbitr?

Odborný garant: JUDr. Pavel HAMERNÍK, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

                   Diskusní příspěvky

 

16:30 Prezentace pracovní verze vládního materiálu "Dopady Lisabonské smlouvy"

Ing. Marek MORA, náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

 

20:00                   večeře

 

 

Úterý 24.6.2008

09:00   Ústavněprávní aspekty ratifikace Lisabonské smlouvy

Odborný garant: Prof. JUDr. Aleš GERLOCH, CSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze

Diskusní příspěvky

 

10:30                   přestávka

 

11:00   Právní akty a legislativní procedury v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Odborný garant: Prof. JUDr. PhDr. Michal TOMÁŠEK, DrSc., Právnická fakulta UK v Praze

Diskusní příspěvky

 

12:00   Prezentace publikace „Lisabonská smlouva“

Odborný garant: PhDr. Pavlína BARTOŇOVÁ, Úřad vlády

13:00    Zakončení kolokvia

Bližší informace: akce@ilaw.cas.cz


kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 22. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 2.6.2008 na téma "Závěť a zákonná posloupnost dědiců" vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Václav Bednář (FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ondřej Frinta (PF UK v Praze).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže a v rubrice Akce USP.


seminář ČR a EU

Ústav státu a práva AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář

"Česká republika v Evropské unii (2004-2008):       Institucionální a právní aspekty členství."

který se uskuteční dne 29.5.2008 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 206.

Účast volná. Kontakt akce@ilaw.cas.cz nebo tel. 221990711
POZOR: Z kapacitních důvodů je ke dni 16.5.2008 přijímání dalších přihlášek zastaveno! 

Program:

9.00 hod

I. blok: Formulování postoje ČR a prosazování národního zájmu v rozhodovacích procesech EU

moderuje: JUDr. J. Malíř, ÚSP

 

Příprava postoje ČR do rozhodovacích procesů EU: Výbor pro EU -Mgr. D. Hoda, odbor kompatibility Úřadu vlády, vedoucí oddělení pro legislativní proces EU

Prosazování postoje ČR: zastupování ČR v Radě EU a COREPERu - Mgr. M. Štěrbová, právní a institucionální úsek, Stálé zastoupení ČR při EU

Parlamentní kontrola agendy EU: role Poslanecké sněmovny - JUDr. L. Pítrová, Parlamentní institut při PS P ČR

Parlamentní kontrola agendy EU: role Senátu - JUDr. J. Georgiev, konzultant Výboru pro EU, Senát P ČR

II. blok: Naplňování společných rozhodnutí – legislativní a mezinárodněprávní rozměr

moderuje: JUDr. M. Šejvl, ÚSP

 

Provádění práva EU v českém právním řádu – instituce a mechanismy - JUDr. Markéta Whelanová, PhD., odbor kompatibility Úřadu vlády, vedoucí oddělení analytického

 

Provádění práva EU v českém právním řádu: případ pracovní doby - Mgr. Radana Gogová, legislativněprávní odbor, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Členství v EU a jeho dopady na mezinárodněprávní jednání ČR: případ smluvní praxe

- JUDr. E. Ruffer, ředitel odboru komunitárního práva, Ministerstvo zahraničních věcí

 

Elektronické systémy při podpoře evropské agendy - Mgr. Dušan Uher, ředitel odboru kompatibility, Úřad vlády ČR

 

III.    blok: Naplňování společných rozhodnutí – správní a soudní rozměr

moderuje: prof. JUDr. M. Pauknerová, CSc., ÚSP

Správní aplikace práva EU: případ práva hospodářské soutěže - Mgr. Vladimír Vavříček, odbor legislativně-právní, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Vztah práva EU a českého právního řádu v judikatuře Ústavního soudu ČR - JUDr. Soňa Matochová, analytické oddělení, Ústavní soud ČR

Právo EU v praxi Nejvyššího správního soudu - JUDr. Jakub Camrda, PhD., soudce, Nejvyšší správní soud ČR

IV.   blok: ČR a instituce EU

moderuje: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., PF UK

 

Volby do Evropského parlamentu 2004: hodnocení českého volebního systému v porovnání s ostatními členskými zeměmi

- PhDr. Jan Outlý, PhD., vedoucí katedry politologie, Univerzita Hradec Králové

 

ČR před unijními soudy - JUDr. Martin Smolek, PhD., vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDES a SPES

 

Soudní dvůr ES a členské státy - JUDr. David Petrlík, PhD., referendář, Soudní dvůr ES

 

Vnitrostátní reflexe systémových změn podle Lisabonské smlouvy - JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., katedra evropského práva, Právnická fakulta UK

 

17.30 hod   Zakončení 


international conference

Institute for Legal Sciences of HAS and Institute of State and Law ASCR

hold Hungarian-Czech Conference

Influence of the European Integration on the Law of Citizenship. (Development of Citizenship: European and National Aspects.)

23rd May 2008, Budapest

Program:

JUDr. Michal Šejvl: European Identity and European Citizenship

Dr. Viktor Masenkó-Mavi: Citizens of EU nad Aliens in the Experience of the European Court of Justice

JUDr. Pavel Hamerník: Citizenship of EU in the Case Law of the European Court of Justice

Dr. Károly Kisteleki: Regulation of the Legal Instituton of the Hungarian Nationality from the Beginnings to Act L. of 1879

JUDr. Tomáš Pezl: Actual Aspects of Czech Citizenship

Dr. Iván Halász: Citizenship and Voting Rights in the Visegrad Countries

Dr. Mónika Ganczer: Nationality of Natural Persons in Relation to State Succession

Language of Conference: English


popularizace vědy

Akademie věd ČR - Rada pro popularizaci vědy AV ČR si Vás dovoluje pozvat

do Akademické kavárny na téma "K právu za dob c. k. monarchie"

ve středu 2.4.2008 v 16.00 hod v knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1, I. patro.

Diskusi na téma práva uvede a moderuje RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., dále vystoupí prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc. na téma domovského práva a JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. na téma trestání a tresty a JUDr. Jan Bárta, CSc. na téma život státního úředníka.


kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 21. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 7.4.2008 na téma "Náhrada škody" vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR),

JUDr. Jindřich Psutka (FPr ZČU v Plzni).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.


mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR, v.  v.  i. a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní právněteoretickou konferenci

 

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

 

Datum konání: 11. - 13.6.2008

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

 

Konference je konána za účelem vytvoření dlouhodobější platformy pro identifikaci hlavních problémů v oblasti práva ve střední Evropě.

Cílem konference by mělo být vytvoření základní představy o společných problémech práva zúčastněných zemí a o jejich příčinách a formulování případných doporučení. Níže navrhované oblasti jsou pouze doporučující a nemají nikterak omezovat přispěvatele. Velmi bychom ovšem přivítali syntetické příspěvky o stavu a hlavních problémech práva v jednotlivých na konferenci zastoupených zemích.

 

Navrhované tématické okruhy:

1. Historie, teorie a metodologie (historické kořeny, metodologické otázky popisu stavu práva ve střední Evropě), obecně teoretická reflexe problémů práva ve střední Evropě (společné a specifické),

2. Legislativa (kvantitativní popis, tvorba práva, legislativní techniky atd.),

3. Soudnictví (se zvláštním zaměřením na ústavní soudnictví),

4. Státní správa a samospráva,

5. Soukromé právo,

6. Menšiny a postoj k nim,

7. Souvislosti s právem EU.

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština

Příspěvky budou publikovány ve sborníku v jazyce českém, slovenském a anglickém.

 

Konferenční poplatek činí 2.000,- Kč včetně DPH.

Další informace včetně přihlášky viz  konferenceznojmo@ilaw.cas.cz 


workshop

1. workshop sportovního práva s diskusí k aktuálním otázkám sportovního práva v ČR i EU

se koná ve dnech 14. - 15.3.2008 v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro.

Program:

Pátek 14.3.2008

9.15 - 9.45 hod registrace, úvod

1. blok    9.45 - 12.00 hod PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY

Mgr. Michal Králík, Ph.D. (soudce); JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR); Libor Dušek, Ph.D. (CERGE-EI Praha)

2. blok    13.00 - 14.45 hod EVROPSKÉ SPORTOVNÍ PRÁVO, SPORTOVNÍ KLUBY

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (ÚSP AV ČR a PF ZČU - sekce výuky práva EU); JUDr. Jozef Čorba (PF UPJŠ v Košicích - katedra obchodního práva) 

EKONOMICKÉ A PRACOVNÍ ASPEKTY

Ing. Jiří Topinka (daňový poradce); JUDr. Marcel Dolobáč (PF UPJŠ v Košicích - katedra pracovního práva)

 

3. blok    15.00 - 16.00 hod LEGISLATIVNÍ VÝVOJ v SR a ČR /zákon o podpoře sportu/

JUDr. Peter Haňdiak (AK GPL); JUDr. Vojtěch Kumpera (odborník na legislativu)

 

Sobota 15.3.2008

 

4. blok 10.00 - 12.00 hod DISKUSNÍ FÓRUM

ZÁVĚR

Odborní garanti: JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. a JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.


ČSPŽP - pozvánka

Česká společnost pro právo životního prostředí Vás zve na

5. den práva životního prostředí na téma "Nové odpadové právo EU a ČR"

které se uskuteční dne 26. února 2008 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Bližší informace: www.cspzp.com


Cyklus kolokvií k návrhu obč.zák. 2008

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. nadále pořádá

 

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

 

Témata kolokvií

1) 7. dubna  2008 - Náhrada škody.

2) 2. června 2008 - Závěť, zákonná posloupnost dědiců.

3) 3. listopadu 2008 - Pojištění.

4)

 

- vždy od 14.00 hod. v zasedací místnosti ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1,  7. patro.

 

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

 

Obsah každého kolokvia: úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky.  

Přihlásit vystoupení s vlastním příspěvkem je nutno 14 dní  před konáním vybraného kolokvia.

Účast: volná

Koordinátorka:  JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 711


obhajoba disertace DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně) se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR, koná dne

pondělí 10. března 2008 v 13.00 hod v zasedací síni ÚSP AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Název disertace: "Mezinárodní justiční spolurpáce v trestních věcech - obecné výklady." doplněná o soubor uveřejněných vědeckých prací.

Oponenti:

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. - Právnická fakulta UK v Praze,

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košicích,

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc. - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.


kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 20. kolokviu na téma "Nájem a pacht. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu." vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Markéta Selucká (Právnická fakulta MU v Brně),

JUDr. Jindřich Urfus (Ministerstvo zemědělství).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.