www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2010

zvaná přednáška

Dne 1.12.2010 od 14.00 hod se v ÚSP uskuteční zvaná přednáška dr. I. Halásze, Ph.D. z Ústavu právních věd Maďarské akademie věd na téma přípravy nové maďarské ústavy.


Medaile

Dne 11. listopadu 2010 obdrželi níže jmenovaní pracovníci USP medaile AV ČR:

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - Pamětní medaile Jana Patočky,

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. - Čestná medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách,

JUDr. Jan Bárta, CSc. - Čestná medaile za zásluhy o Akademii věd ČR.


mezinárodní konference

Právnická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košicích ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádá mezinárodní sympózium na téma

Obchodní právo a jeho širší kontexty (vybrané otázky).

 

Akce se uskuteční ve dnech 26.-28.10.2010 v hotelu Patria, Štrbské Pleso.

Hlavním garantem je Katedra ochodného práva a hospodářského práva PF UPJŠ v Košicích a ÚSP AV ČR.

Progam bude zaměřen zejména na tyto tři okruhy teoretických a legislativních problémů:

1) Systémové otázky obchodního práva v kontextu s evropským komunitárním právem.

2) Teoretické, legislativní a aplikační problémy obchodní arbitráže, včetně mezinárodní arbitráže.

3) Vybrané otázky obchodně-právní odpovědnosti (i de lege ferenda). 


konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2010

na téma Flexibilní formy zaměstnávání

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 6.10. - 8.10.2010


workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  a následné diskusní fórum k aktuálním otázkám právní odpovědnosti ve zdravotnických pracovníků z pohledu soukromého práva v ČR i EU.

 

Workshop se uskuteční dne 5. listopadu 2010 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Nástin programu: 9.00-9.30 hod registrace, 9.30-14.30 odborný program, 14.30 hod diskuse.

Workshop je koncipován jako formální příležitost k setkání odborníků z oblasti medicínského práva. Program bude zaměřen zejména na aktuální problematiku právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků.

Přihlášky zasílejte e-mailem na akce@ilaw.cas.cz 

Program:

9.00 – 9.30 hod       Registrace

9.30 hod      Zahájení

9.40 –  10.50 hod        I. blok

Právní odpovědnost zdravotnických pracovníků v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK

 

Nedostatek finančních prostředků a postup lege artis

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ÚSP AV ČR

 

10. 50 – 11.00 hod      Přestávka

 

11.00 – 12. 15 hod       II. blok

Aplikační meze § 415 občanského zákoníku v kontextu poskytování zdravotní péče

Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Aktuální otázky protiprávního jednání a příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.,  Centrum zdravotnického práva PF UK

12.15 – 12.45 hod     Přestávka

12.45 – 14.30 hod      III. blok

Detencia pacienta a jej zodpovednostné súvislosti

JUDr. Ivan Humeník, advokát se specializací na zdravotnické právo

 

Představení projektu ÚSP AV ČR  - Dopady mezinárodního práva lidských práv na právní regulaci lékařského úkonu

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Jan Malíř, Ph.D., ÚSP AV ČR

 

Povinné očkování. Téma k zamyšlení nad otázkami odpovědnosti zdravotnických pracovníků

JUDr. Adam Doležal, právník SPL ČR

 

Trestněprávní aspekty poskytování zdravotní péče po přijetí nového trestního  kodexu

JUDr. Simona Stočesová, ÚSP AV ČR

14.30  hod      Závěrečná diskuse


Bližší informace o celé akci ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AV ČR

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro
Datum a doba otevření: 4. listopadu, 10:00–15:00
Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

Návštěvníkům budou poskytnuty informace o činnosti ústavu, o výzkumu v oblasti právní vědy.

Prezentována bude publikační činnost pracovníků vědeckých oddělení a taktéž vlastní publikační činnost ústavu včetně časopisu Právník (teoretický časopis pro otázky státu a práva) a databáze budované Střediskem vědeckých informací. Středisko vědeckých informací včetně knihovny mohou zájemci též individuálně navštívit v 3. patře budovy.

V případě zájmu se uskuteční cca 20minutová přednáška s diskusí zabývající se některým ze zajímavých projektů řešených v ústavu, např. právní odpovědnost v medicíně, sportovní právo, právní informatika, mezinárodněprávní ochrana investic.

Upozornění: Upozorňujeme, že nelze očekávat právní poradenství; ústav se nezabývá advokátní činností a nelze radit ve specifických kauzách.

Pozn.: U skupin nad 10 osob je nutné sjednat návštěvu předem.


mezinárodní konference

Ústav právních věd Maďarské akademie věd a Ústav státu a práva AV ČR pořádají v rámci společného projektu dne 21.9.2010 v Budapešti mezinárodní konferenci na téma

Symbolical Aspects of the Continuity and Discontinuity of State and Law in Central Europe.

Program:

1st Session

Chairman: Dr. Gábor Schweitzer PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest)

Dr. habil. Tamás Nótári PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest) Translatio imperii - Continuity of Empires in European Political Traditions

Dr. Iván Halász PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest) Preambles of the Central European Constitutions and Their Symbolism

JUDr. Vít Šťastný (Institute of the State and Law of the Czech Academy of Sciences, Prague) Continuity and Discontinuity of Titles of Supreme State Organs in the European Countries of Communist Bloc with the Special Attention Paid to the Situation in Czechoslovakia

2nd Session

Chairman: Dr. Gábor Schweitzer PhD (Institute for Legal Studies of the HAS, Budapest

JUDr. Tomáš Pezl (Faculty of Law University of West Bohemia, Pilsen) Is the Czech Republic Really a Successor of Pre-war Czechoslovakia? Issue of Continuity of Czechoslovakia Through the Second World War

Dr. Károly Kisteleki PhD (Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences, Department for Economy and Law, Budapest) Continuity and Discontinuity in the History of the Hungarian Citizenship

JUDr. Michal Šejvl PhD (Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, Prague) The Changing Role of State: State as a Mirror of Individual?

Discusion and farewell


Nová publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v "Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR":

Cvrček, František: Právní informatika.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.


Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v "Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR":

Šejvl, M. a kol.: Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy.

Louda, T. - Grospič. J. a kol.: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.


Dne 2.6.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativních prostorách vily Lanna

Prémii Otty Wichterleho

jako ocenění 22 mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR.

Jedním z laureátů je i pracovník USP JUDr. Jan Malíř, Ph.D. Seznam všech oceněných naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.

x x x

Dne 26.5.2010 předal předseda AV ČR v reprezentativní dvoraně AV ČR třinácti badatelům prestižní vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.).

Mezi držiteli byli též pracovnice ÚSP prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc. a prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. Seznam nových držitelů titulu naleznete zde. Fotografie ze slavnostního předávání zde.


mezinárodní konference Znojmo

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

 

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ II. Dvacet let poté.

 

Datum konání: 9. - 11.6.2010

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

 

Zaměření: Konference Metamorfózy práva II. si klade za cíl dále pokročit ve snaze identifikovat hlavní tendence a problémy v oblasti práva ve střední Evropě.  Během posledních dvaceti let fungování demokracie jsme dosáhli mnoha úspěchů. Zaznamenali jsme ale i mnoho nezdarů. Nadto zřejmě skončila doba, kdy jsme všechny nedostatky mohli svalovat na minulost. Nepochybujeme, že hlavní směr a naše volba byly správné. Právě proto je ale na čase jasně ukázat na chyby a nedostatky, které jsme si způsobili sami.

 

Právo patří k základním pilířům moderního demokratického státu. S nemalými obavami proto sledujeme nárůst korupce, pohrdání právem i na úrovni nejvyšších orgánů státu, nekvalifikovanou tvorbu práva, zneužívání moci státní správou, podvody v právnickém vzdělávání, rasově orientované útoky, vzrůstající nedůvěru občanů k možnostem vymáhání práva apod. Hledat příčiny těchto negativních jevů, pojmenovat je a především navrhnout opatření směřující k posílení role práva v naší společnosti, to je hlavním cílem chystané konference.

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština

Příspěvky do sborníku: čeština, slovenština, angličtina

 

Konferenční poplatek činí 2.100,- Kč včetně DPH.

Přihláška zde.

Program zde.

Další informace získáte na e-mailu konferenceznojmo@ilaw.cas.cz 

 

Přehled hlavních tématických oblastí:

(navrhované oblasti nemají nikterak omezovat přispěvatele, jde pouze o orientační schéma)

 

  1. Stav práva a jeho vnímání společností
  2. Tvorba práva a legislativně technická úroveň právního řádu
  3. Soudnictví ústavní, správní i obecné. Role státních zastupitelství, advokacie a policie.
  4. Státní správa a samospráva.
  5. Soukromoprávní aktivity, veřejné zakázky, soutěžní právo, atd.
  6. Výuka práva na středních i vysokých školách a organizace výzkumu v oblasti práva
  7. Menšiny a postoj k nim.
  8. Politické strany a občanská sdružení.
  9. Právo EU a postoj k ESLP.

Souběžně s mezinárodní vědeckou konferencí Metamorfózy práva ve střední Evropě II se stejně jako před dvěma lety uskuteční kolokvium

 

Metamorfózy veřejné správy II. aneb reforma po dvaceti letech

Kolokvium se tentokrát zaměří na proměny veřejného sektoru v posledních dvaceti letech a na podněty, které přináší měnící se paradigma tržní ekonomiky.

 

Orientační témata:  

1.      Právní a neprávní aspekty státní regulace a intervence státu do tržní ekonomiky na národní

a regionální úrovni

2.      Potenciál a meze veřejnoprávního  prostoru. Potenciál a meze samoregulace a kooperace

3.      Veřejný sektor, veřejné politiky, veřejné úkoly, veřejné služby, veřejný prostor a privatizace.

4.      Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

5.      Vzdělání – veřejná služba – k prodeji nebo i k užitku ? 


Zpráva o vědecké akci

Ústav státu a práva AV ČR uspořádal dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR diskusní setkání

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST.

Diskutována byla tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, která týkají střetu dvou principů rozhodování. Forma moderované diskuse umožnila dotknout se širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

I. diskusní blok  Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva.

II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs. ústavnost; Materiální jádro Ústavy, aneb co je ústavní zákon.

III. diskusní blok  Rušení politických stran; Sebeobrana demokracie.

Diskusního setkání se zúčastnili přední představitelé ústavního a správního soudnictví, právnických fakult, exekutivy, výzkumní pracovníci USP a další. Jmenovitě např. dr. Josef Baxa, dr. Jan Bárta, prof. Eliáš, prof. Jan Filip, JUDr. Vlasta Formánková, prof. Aleš Gerloch, prof. Pavel Holländer, dr. Jan Komárek, doc. Zdeněk Kuhn, doc. Jan Kysela, JUDr. Jan Malíř, JUDr. Lenka Pítrová, prof. Václav Pavlíček, prof. Jiří Přibáň, prof. J. Rupnik, JUDr. Pavel Rychetský, dr. Tomáš Sobek, doc. Vojtěch Šimíček, JUDr. Eliška Wagnerová a mnozí další. Setkání brilantně moderoval dr. Zdeněk Masopust.

Všem zúčastněným tímto děkujeme.

Obrazovou zprávu z akce naleznete zde.


diskusni setkani

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

dne 1.4.2010 v zasedací síni Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, č. 205

diskusní setkání na téma:

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE VERSUS ÚSTAVNOST

V každém politickém systému na sebe narážejí dva principy rozhodování. První je založen na většinové vůli parlamentu, který svoji legitiitu odvozuje z demokratických voleb, druhý na normativních standardech, které svoji legitimitu odvozují z principů politické morálky, přičemž onu většinovou vůli limitují. Hranice mezi demokratickou politikou a ústavním zvažováním je ale tenká, a to nabízí řadu témat k diskusi, a to nejen právníkům pracujícím v oboru ústavního práva.

Pro naše diskusní setkání jsme vybrali tři témata zosobněná nedávnými rozhodnutími Ústavního a Nejvyššího správního soudu, která se tohoto napětí týkají. Formou moderované diskuse bychom se rádi dotkli širších otázek, které tato rozhodutí otevírají.

Účast v diskusi přislíbili např. prof. JUDr. J. Filip, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně), prof. JUDr. P. Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR), prof. JUDr. Jiří Přibáň, CSc. (Cardiff Law School) a prof. J. Rupnik (Paříž). Setkání moderuje JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.

Program:

10.00 - 11.30 hod     Úvodní slovo, I. diskusní blok  Suverenita České republiky a Lisabonská smlouva

12.30 - 14.00 hod     II. diskusní blok Parlamentní demokracie vs. ústavnost; Materiální jádro Ústavy, aneb co je ústavní zákon

14.15 - 16.00 hod     III. diskusní blok  Rušení politických stran; Sebeobrana demokracie, Závěr

V případě zájmu o účast je třeba zaslat závaznou přihlášku nejpozději do pátku 26.3.2010 do 10.00 hod na e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz 


Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v "Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR":

Sobek, T.: Nemorální právo.

Malíř, J. a kol.: Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.