www.ilaw.cas.cz

Research and Projects/2004

Projects:

 1. K9058117 2001-2004 GA AV
  Současná česká společnost a otázky evropské integrace.
  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.,
  EÚ AV ČR,
  spoluřešitel:JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
 2. K8002119 2001-2004 GA AV
  Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací.
  PhDr. Luboš Jiráň, CSc.,
  ARÚ AV ČR,
  spoluřešitel: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

Grants:

 1. 407/03/0486 Grantová agentura ČR
  Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy.
  JUDr. Jiří Grospič, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  spoluřešitelé: doc. JUDr. Taisa Čebišová, CSc. - Právnická fakulta UK v Praze, JUDr. Karel Svoboda, CSc. - Národohospodářská fakulta VŠE v Praze,
  doba řešení: 2003-2004
 2. A7068301 Grantová agentura Akademie věd ČR
  Způsoby zdokonalování a zefektivňování právní regulace v moderním státě.
  JUDr. Jiří Grospič, CSc. ,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  doba řešení: 2003-2004
 3. 407/02/0295 Grantová agentura ČR
  Právo mezinárodního obchodu - nové trendy z hlediska českého práva.
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  doba řešení: 2002-2004
 4. 407/02/0296 Grantová agentura ČR
  Srovnávací výzkum lidských práv ve sjednocující se Evropě.
  doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  doba řešení: 2002-2004
 5. 407/02/0297 Grantová agentura ČR
  Právněinformatická podpora legislativy.
  JUDr. František Novák, CSc. ,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  doba řešení: 2002-2004
 6. A7068201 Grantová agentura Akademie věd ČR
  Kontextuální právní slovník II.
  JUDr. František Cvrček, CSc. ,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR,
  doba řešení: 2002-2004

Juniorské granty:

 1. Grantová agentura Akademie věd ČR
  Systémové vlastnosti práva jako možné východisko teorie interpretace.
  JUDr. Tomáš Sobek,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Doba řešení: 2004-2006
 2. Grantová agentura Akademie věd ČR
  Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací.
  JUDr. Ján Matejka,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Doba řešení: 2004-2006
 3. B7068202 Grantová agentura Akademie věd ČR
  Výzkum řeči a právního jazyka v soudním řízení.
  Mgr. Michal Šejvl,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Doba řešení: 2002-2004
 4. KJB7068303 Grantová agentura Akademie věd ČR
  Analýza formálních struktur právních dokumentů.
  JUDr. František Brabec,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Doba řešení: 2003-2005
 5. KJB7068302 Grantová agentura Akademie věd ČR
  Aktuální pohled na právní instituty daňového řízení a zhodnocení jejich teleologického významu pro případnou rekodifikaci tohoto řízení.
  JUDr. David Bauer,
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Doba řešení: 2003-2004