www.ilaw.cas.cz

Research and Projects/2002

Projects:

 1. K9058117 2001-2004 GA AV
  Současná česká společnost a otázky evropské integrace.
  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.,
  EÚ AV ČR,
  Spoluřešitel:JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 2. K8002119 2001-2004 GA AV
  Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací.
  PhDr. Luboš Jiráň, CSc.,
  ARÚ AV ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Grants:

 1. 407/02/0294 2002-2003 GA ČR
  Mezinárodní ekonomické právo - způsoby řešení sporů.
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. 407/02/0296 2002-2004 GA ČR
  Srovnávací výzkum lidských práv ve sjednocující se Evropě.
  doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 3. 407/02/0297 2002-2004 GA ČR
  Právněinformatická podpora legislativy.
  JUDr. František Novák, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 4. 407/02/0295 2002-2004 GA ČR
  Právo mezinárodního obchodu - nové trendy z hlediska českého práva.
  doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 5. A7068201 2002-2004 GA AV ČR
  Kontextuální právní slovník II.
  JUDr. František Cvrček, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
  Spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR
 6. 407/01/1424 2001-2002 GA ČR
  Smlouva jako institut soukromého práva (harmonizace úpravy smlouvy s právem ES).
  prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 7. 407/01/1421 2001-2002 GA ČR
  Ochrana životního prostředí v mezinárodním právu.
  doc. JUDr. Pavel Šturma, CSc.,
  Univerzita Karlova ,Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: JUDr. Jana Zástěrová, CSc. - Ústav státu a práva AV ČR
 8. LI002007 2000-2003 MŠMT
  Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope.
  PhDr. Marie Baslová,
  Západočeská univerzita, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 9. LI01 2001-2003 MŠMT ČR
  Databáze CELEX - základní informační zdroj o právu EU.
  PhDr. Jana Mouchová,
  Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 10. 407/02/0575 2002-2003 GA ČR
  Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb.
  JUDr. Ján Matejka,
  Ústav státu a práva AV ČR

Juniorské granty:

 1. B7068202 2002-2004 GA AV ČR
  Výzkum řeči a právního jazyka v soudním řízení.
  Mgr. Michal Šejvl,
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. B7068203 2002 GA AV ČR
  Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR.
  JUDr. Ján Matejka,
  Ústav státu a práva AV ČR